اولویت‌سنجی محله‌های شهری از منظر بافت‌ کالبدی مسکن جهت بازآفرینی شهری (مطالعه پژوهی: شهر گرگان)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه گلستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ، دانشگاه گلستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22080/usfs.2020.15981.1746

چکیده

مسئله پژوهش حاضر چالش وجود بافت‌های فرسوده در محلات گرگان و اولویت‌بندی ساماندهی آنهاست. وسعت این بخش از بافت شهر حدود 150 هکتار معادل 5 درصد از مساحت قانونی شهر محاسبه شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش‌شناسی توصیفی ـ تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و با استفاده از داده‌های بلوک آماری سرشماری سال 1390 انجام گرفته است. در این تحقیق محلات تاریخی و فرسوده شهر گرگان را با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی (WASPAS) اولویت‌بندی نموده. برای وزن‌دهی به شاخص‌ها و بررسی میزان اثر گذاری هر شاخص از روش آنتروپی شانون بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محلات آلوچه باغ و شیرکش با امتیاز 4090/0 در رتبه اول و دارای شرایط مناسب می‌باشد، محله شاهزاده قاسم با امتیاز 3328/0، محله باغ پلنگ با امتیاز 2916/0، محله سرخواجه با امتیاز 2746/0، محله میخچه گران با امتیاز 2342/0 به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارد که از لحاظ شرایط و شاخص‌های مسکن شهری در شرایط مطلوب و مناسبی قرار دارد. محله سرپیر و باغان با امتیاز 2322/0، محله میدان عباسعلی با امتیاز2214/0، محله میرکریم و نه تن با امتیاز 2054/0، محله نعلبندان و پاسرو با امتیاز 1996/0، محله دربنو و دوشنبه‌ای با امتیاز 1716/0، محله سبزه مشهد، سرچشمه و چهارشنبه‌ای با امتیاز 1668/0 در رتبه‌های ششم تا یازدهم قرار دارد که این نتایج نشان دهنده وضع نابسامان و نامناسب این محلات از لحاظ شاخصهای مسکن است.

کلیدواژه‌ها