تحلیل شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر دست‌یابی به شهر زیست‌پذیر در بافت‌های فرسوده و غیرفرسوده شهری (مطالعة موردی: منطقة 10 تهران)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری،گروه جغرافیا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 استادیار گروه جغرافیا،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

10.22080/usfs.2020.16811.1836

چکیده

امروزه زیست‌پذیری به‌عنوان رویکردی منتج از نظریة توسعة پایدار درپی کاهش مشکلات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی شهرها و جوامع بر مبنای نیازها و ظرفیت‌های آنهاست. زیست‌پذیری از اصولی پیروی می‌کند که در واقع اجزای مورد نیاز برای حرکت به سمت پایداری است. از اینرو دست‌یابی به شهر زیست‌پذیر بسیار پر اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص‌ها و عوامل مؤثر بر دست‌یابی به شهر زیست‌پذیر در بافت‌های فرسوده و غیرفرسوده شهری است که به‌صورت مطالعه موردی در منطقة 10 شهر تهران صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق حاضر را ساکنان منطقة 10 شهر تهران تشکیل می‌دهند. برای دست‌یابی به حجم منطقی از نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نمونه تعیین شده و به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر پرسش‌نامه است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که منطقة 10 شهر تهران به‌لحاظ زیست‌پذیری شهری در شرایط غیر قابل قبولی است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t مستقل نشان می‌دهد که در منطقة 10 تهران، بین بافت فرسوده و غیرفرسودة شهری به‌لحاظ شاخص‌ها و عوامل دست‌یابی به شهر زیست‌پذیر تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Indicators and Factors Affecting Accessibility to the Resilient City in Urban Waste and Non-Waste Structures (Case Study: District 10 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Parivash Vahidifar 1
  • Ali Asghar Rezvani 2
  • Ali Norikermani 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Azad University Tehran Branch
2 Department of geography and urban planning
3 Department of Geography and Urban Planning, Azad University Tehran Branch
چکیده [English]

Today, habitability as a result of sustainable development theory is aimed at reducing the economic, social, physical, and environmental problems of cities and communities based on their needs and capacities. Bioaccumulation follows the principles that are actually components needed to move towards sustainability. Hence, access to a vibrant city is very important. The purpose of this study was to identify and evaluate the indicators and factors affecting the achievement of a sustainable city in urban wasteworn and non-corroded tissues, which is a case study in the 10th district of Tehran. The research method is descriptive-analytical and survey. The statistical population of the present study is residents of Tehran 10th district. To obtain the logical volume of the sample, 384 samples were determined using the Kukaran formula and selected randomly. The main tool for collecting data in this study is a questionnaire. The results of statistical analysis in Spss software show that 10th district of Tehran is unacceptable in terms of urban viability. The findings also suggest that there is a significant difference between urban exhausted and non-corroded tissue in terms of access to the living city

کلیدواژه‌ها [English]

  • livability
  • Quality Of Life
  • sustainable development
  • District 10 of Tehran