آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهر ساری با استفاده از سنجش از دور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22080/usfs.2020.18207.1932

چکیده

رشد روزافزون جمعیت و در پی آن گسترش افقی شهرها منجر به تغییرات کاربری اراضی به‌ویژه در استان مازندران شده که افزایش قیمت زمین و تخریب اکوسیستم‌های شهری را در پی داشته است. تبدیل اراضی باغی و شالیزاری به مسکونی که در طی چند دهه گذشته رشد فزاینده‌ای را در مازندران نشان می‌دهد می‌تواند از عوامل مهم در تشدید سیلاب شهری باشد. بطوری که در اثر تخریب پوشش گیاهی پیامدهایی نظیر سیلابهای شهری را شاهدیم. علاوه‌برآن تغییر کاربری اراضی یکی از چالش‌های عمده در آینده بوده و به‌نظر می‌رسد بسیاری از زنجیره‌های حیاتی و امنیت منطقه‌ای را تحت تأثیر خود قرار دهد. در این پژوهش داده‌های یک بازه سی ساله از ماهواره‌های لندست سالهای 1978، 2001 و 2013 شهر ساری و اطراف آن مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از محیط GIS از مدل LCM پیش‌بینی تغییرات اراضی تا سال 2018 انجام گردید. در این راستا از سه سناریوی A-B-C و برای هر کدام شش متغییر و 10 نقشه پتانسیل انتقال پیش‌بینی تغییرات انجام شد. ضریب کاپا و دقت کلی نقشه‌ها برای سال 1366 به‌ترتیب 88%، 87/86%، برای 1380، 89% و 42/87% و برای سال 1390 این ضریب 90% و 89/88% محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که سطح اراضی کشاورزی روند کاهشی شدید و به همان نسبت اشغال اراضی مسکونی روند افزایشی را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial and temporal analysis of land use changes using remote sensing in Sari city

نویسنده [English]

  • Karim Solaimani
RS & GIS Centre, University of Sari, Iran
چکیده [English]

The increasing population growth and subsequent horizontal expansion of cities has led to land use changes, especially in Mazandaran province, which has led to an increase in land prices and the destruction of urban ecosystems. The conversion of horticultural and paddy lands into residential areas, which have shown increasing growth in Mazandaran over the past few decades, can be an important factor in exacerbating urban flooding. As a result of the destruction of vegetation, we see consequences such as urban floods. In addition, land use change is one of the major challenges in the future and seems to affect many vital chains and regional security. The study used data from a 30-year period of Landsat satellites from 1978, 2001 and 2013 in and around Sari. Using the GIS environment from the LCM model, land change forecasts were made until 2018. In this regard, out of three scenarios of A-B-C and for each of the six variables and 10 maps, the potential for transfer prediction of changes was performed. The capa coefficient and the overall accuracy of the maps for 1987 have been calculated as 88%, 86.87%, for 2001, 89% and 87.22%, respectively, and for 2011, this coefficient has been calculated as 90% and 88.89%. The results show that the level of agricultural lands is declining sharply and the occupation of residential lands is increasing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporal analysis
  • land use
  • Landsat and Sari city