شناسایی اثرات و تحلیل نقش گردشگری در رضایتمندی و حمایت ساکنان مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: گردشگاه سیاسرد بروجن)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان،

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه کاشان.

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور. تهران، ایران.

10.22080/usfs.2020.17189.1863

چکیده

گردشگری به عنوان نیروی اصلی اقتصادی و فرهنگی در دنیا شناخته شده است و همچون ابزاری نیرومند در راستای ایجاد منفعت برای جوامع محلی در نظر گرفته می­شود. از عوامل موثر در افزایش روند گردشگری توجه به جامعه میزبان در محیط­های گردشگری و میزان رضایتمندی و خشنودی آنها از این فعالیت­ها است. از این رو درک و فهم ساکنان از اثرات گردشگری برای دستیابی به حمایت­های ایده­آل از توسعه گردشگری ضرورت می­یابد. هدف کلی این تحقیق، شناسایی ابعاد عملکرد گردشگری و          مکانیسم اثرگذاری آن بر حمایت از توسعه گردشگری در گردشگاه سیاسرد شهر بروجن است. ابزار پژوهش پرسشنامه­ای محقق ساخته است که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به به تأیید رسیده است. جامعه آماری پژوهش ساکنان شهر بروجن بوده و حجم نمونه 155 نفر است. برای تحلیل داده­ها از قابلیت­های آماری در نرم افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شده است. برآیند ارزیابی­ها مطابق با تحلیل­های صورت گرفته نشانگر آن است بیشترین اثرات گردشگری در حوزه اجتماعی مشاهده شده است که این وضعیت را می توان ناشی از یک فرآیند پیچیده تغییر و مبادله بین گردشگران، سکونتگاه­های میزبان و مقاصد گردشگری دانست. دیگر اثر مهم ناشی از توسعه گردشگری، مربوط به عامل کالبدی است. چنانچه گردشگری در منطقه مورد مطالعه تغییرات نامطلوبی همچون تضاد در بافت قدیمی و جدید بواسطه از بین رفتن معماری سنتی، الگو برداری از خانه های تاریخی در ساخت مسکن و رواج ویلاهای گردشگری ایجاد کرده است. در واقع می توان گفت توسعه گردشگری با ایجاد رضایتمندی در گردشگران مطابق نظریه تبادل اجتماعی منجر به حمایت از توسعه گردشگری گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها