بررسی نقش و مشارکت مردم در اداره امور شهری (نمونه موردی منطقه 10 شهرداری مشهد)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

آن‌چه امروزه توسعه و بهره‌وری خدمات شهری را تضمین می‌کند، مشارکت کلیه‌ی شهروندان در فعالیت‌های شهری است که می‌تواند مشروعیت، مقبولیت و رضایت‌مندی شهروندان را برای مدیریت شهری توأمان به ارمغان آورد. در این میان توجه به مشارکت مردم در اداره امور شهرها چندی است که در ایران به­صورت علمی و عملی مطرح گردیده و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام گرفته اما به­نظر می­رسد این فعالیت­ها آنچنان که باید نتوانسته مشارکت‌های مردمی را به­صورت واقعی در اداره امور شهری جذب نماید. از این­رو در این مقاله سعی بر آن شده تا اولاً نقش­هایی که مردم در مشارکت اداره امور شهر مشهد داشته­اند شناسایی شود و دوماً این نقش­ها را به ترتیب میزان مشارکت بیشتر مردم اولویت­بندی نموده و از این طریق نقاط ضعف و قوت مشارکت مردم را در اداره امور کلانشهر مشهد شناسایی شود. هدف اصلی این مقاله یافتن نقش­ها و میزان مشارکت مردم در اداره امور شهری است. منطقه 10 شهرداری مشهد به­عنوان نمونه موردی این پژوهش انتخاب شده و با روش برآورد حجم نمونه کوکران از 380 خانوار به شیوه انتخاب تصادفی خوشه­ای پرسشنامه تکمیل گردیده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­های جمع­آوری شده و ترسیم نمودار و جداول از نرم افزارهای PASAW و EXECL استفاده شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته با روش توصیفی-تحلیلی؛ مشخص شد که نقش مردم در اداره امور شهر(منطقه10 شهرداری مشهد) به ترتیب اولویت در مشارکت    ذهنی– معنوی با 42% ، مشارکت سیاسی با 34% ، مشارکت فیزیکی با 27% ، مشارکت مالی با 23% و مشارکت ابزاری با 3% مشارکت در رتبه­های اول تا پنجم قرار گرفتند. میزان مشارکت کلی که حاصل تلفیق میزان مشارکت در نقش­های پنجگانه فوق بود نیز با 26% مشارکت نسبتاً کم ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها