کیفیات محیطی موثر بر قرارگاه رفتاری در فضاهای سبز و باز محلی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

قرارگاه رفتاری به معنای الگوی رفتاری پایدار در مکان، حاصل تعامل محیط و انسان در دوره زمانی متناوب می­باشد. انسان موجودی جدا از پیرامون خود نیست و در هر لحظه با آن ارتباط دارد. از این رو در هرلحظه از محیط تاثیر میپذیرد و به صورت متقابل بر آن تاثیر میگذارد. در این میان ویژگی­های محیط بر الگوهای رفتاری تاثیر بسزایی دارد. مقاله حاضر با بررسی متغیرهایی چون تعداد، تنوع و چگونگی سازماندهی قرارگاه­های رفتاری در فضاهای سبز و باز محلی، سعی در شناسایی هنجارهای کیفیات محیطی موثر بر شکل‌گیری قرارگاه­های رفتاری مطلوب دارد که در حیطه نمایانگر کارکردی، مطرح می­باشند. روش تحقیق مقاله پیش‌رو، بررسی تطبیقی از طریق مشاهده مستقیم قرارگاه­های رفتاری از نوع جستجوگر با بهره‌گیری از شیوه عکس­برداری از محیط در فواصل زمانی گوناگون می‌باشد. ماهیت قرارگاه­های رفتاری و الگوهای فضایی- زمانی هر یک از نمونه­های مطالعاتی نشان می‌دهد که هنجارهای نفوذپذیری بصری و فیزیکی، تنوع فعالیتی، امنیت و آسایش محیطی نقش بسزایی در شکل گیری قرارگاه رفتاری مطلوب در فضاهای سبز و باز محلی دارند. همچنین در صورتی که کیفیات محیطی یاد شده در طراحی فضاهای سبز لحاظ شوند، احتمال افزایش تعداد و نوع قرارگاه­های رفتاری مطلوب، وجود دارد که تبعات مثبتی از جمله افزایش تعاملات اجتماعی را در پی خواهد داشت و در صورت شکل‌گیری قرارگاه رفتاری نامطلوب، کارکرد پارک­ها با تبعات منفی از جمله به وقوع پیوستن جرایم و کاهش امنیت همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental qualities on behavior settings in local green and open Spaces

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Sarbandi Farahani,
  • Mostafa Bahzadfar,
  • Mostafa Abbaszadegan
  • Nina Alvandipour
University of Science and Technology
چکیده [English]

The environmental setting as context of behavioral pattern is the interaction of environment and people within variety of time settings. People are not isolated from their surroundings and at the moment associate with it. Accordingly, at every moment, they are influenced by the environment and affect it. Meanwhile the features of the environment have a great impact behavior pattern. This paper tries to identify the environmental quality norms affecting the desired or undesired settings through explaining the concept of behavioral settings and focusing on quantity, diversity and organization of behavioral setting in local green and open spaces. The research method of this paper is based on direct observation of behavioral settings by means of taking picture in various intervals. Results from the case studies shows that visual and physical permeability norms, variation of activities, safety and welfare of the environment play a significant role in shaping of behavioral settings in local parks. If these environmental qualities are considered in park design process, the probability of increase in number and type of behavioral setting variables will improve. This will lead to positive outcomes such as increased social interaction. But, if undesired behavioral settings are formed, negative consequences such as crime, unsafety will happen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral approach
  • parks and green space
  • Behavioral settings