مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: محله‌ی هاشمیه و محله‌ی سعدآباد

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برخورداری از کیفیت زندگی مطلوب حق همه­ی شهروندان است. از آنجایی که حد آسایش و رفاه یک فرد با حداکثر شاخص­های کیفیت زندگی حاصل می­شود، لذا امروزه کیفیت زندگی بسیار مورد توجه مدیران و برنامه­ریزان شهری قرار گرفته است. هدف این تحقیق مطالعه­ی تطبیقی کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان شهر مشهد (مورد مطالعه محله هاشمیه- منطقه 9 و محله سعدآباد- منطقه 1) می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیات از روش مقایسه میانگین و از آزمون لوین جهت تعیین برابری یا عدم برابری واریانس های دو جامعه استفاده شده است. جامعه­ی آماری شامل کلیه ی خانوارهای ساکن در محلات سعدآباد و هاشمیه می­باشدکه با استفاده از نمونه گیری کوکران، حجم نمونه برای هر محله تعیین شده و در مجموع 327 پرسشنامه توزیع شده است. جهت تحلیل داده­ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که اختلاف معناداری در شاخص­های کیفیت زندگی دو محله مشاهده نشد، زیرا هیچ کدام از دو محله­ی مورد مطالعه به­طور مطلق محدوده­ی کاملا توسعه یافته و یا توسعه نیافته نیستند، بلکه بر اساس یافته­های تحقیق هر دو محله خود به سه محدوده­ی برخوردار، نیمه برخوردار و کمتر برخوردار تفکیک می­شوند، بنابراین تمامی فرضیات مبنی بر اینکه اختلاف معنی­دار در دو محله از منظر  شاخص­های اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی-کالبدی کیفیت زندگی وجود دارد، رد شدند و نمی­توان یک محله را صرفاً به خاطر رشد مسکونی توسعه یافته تلقی کرد، بلکه تمامی مولفه­های کیفیت زندگی    به­طور کلی سطح توسعه یافتگی یک منطقه و محله را تعیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها