دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، دی 1401 

مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

مدل سازی نقش مکان‌های سوم در پایداری اجتماعی مناطق شهر اصفهان

صفحه 153-176

10.22080/usfs.2022.23566.2260

هاجر ناصحی؛ حمید صابری؛ صفر قائدرحمتی؛ احمد خادم الحسینی