تحلیل معیارهای تاب‌آوری شهری در کانون‌های جرم خیز بخش مرکزی شهر تهران (مناطق 11 و 12)

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم و زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و پژوهشگر جهاد دانشگاهی، واحد لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم و زمین، دانشگاه شهید بهشتی ایران

10.22080/usfs.2021.18562.1964

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل معیارهای تاب‌آوری شهری در کانون‌های جرم خیز بخش مرکزی شهر تهران (مناطق 11 و 12) در برابر زلزله تدوین شده است. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی و هدف از نوع کاربردی بوده، داده‌ها به دو روش اسنادی و پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری شامل ساکنین کانون‌های جرم خیز مناطق 11 و 12 شهر تهران است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر برآورد شد که نمونه ها به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و فریدمن بهره گرفته شد. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که متوسط میانگین رضایت مندی ساکنین در ابعاد اجتماعی 03/2، اقتصادی ۰9/۲، نهادی ۸7/۱ و کالبدی 47/۲ در سطح پایینی قرار دارند. همچنین برای بررسی ضرایب همبستگی ابعاد تاب‌آوری با کل تاب‌آوری از همبستگی پیرسون استفاد شد، نتایج این آزمون نشان داد که بین ابعاد چهار-گانه تاب‌آوری با کل تاب‌آوری رابطه‌ی مستقیم و معناداری دارد، یعنی با افزایش هر یک از ابعاد تاب‌آوری بر میزان کل تاب‌آوری شهری نیز افزوده می‌شود. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که بعد کالبدی (11/3) در رتبه اول اهمیت قرار گرفته و بعد اقتصادی (58/2) در رتبه دوم اهمیت قرار دارد، بعد اجتماعی (28/2) در رتبه سوم اهمیت قرار دارد و بعد نهادی (04/2) در رتبه چهارم قرار دارد که به عنوان کم اهمیت‌ترین بعد تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of urban alleviation criteria in the central crime centers of Tehran (districts 11 and 12)

نویسندگان [English]

  • Yaghob Abdali 1
  • Esmaeil Najafi 2
  • Maryam Beyranvandzadeh 3
  • Arefeh Ramezani 4
1 Ph.D. candidate in Geography and Urban Planning, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geomorphology, Faculty of Science and Earth, University of Damghan, Iran
3 PhD in Geography and Urban Planning and Researcher of ACECR, Lorestan Branch, Iran
4 MA in Geography and Urban Planning, Department of Human Geography, Faculty of Science and Earth, Shahid Beheshti University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the urban alleviation criteria in central crime centers of Tehran (districts 11 and 12) against earthquakes. The research methodology in this research was descriptive-analytical and purposeful for the purpose of this research, and the data were collected by means of documentary and survey methods. The statistical population consisted of residents of crime centers of 11th and 12th districts of Tehran. The sample size was 384 according to Cochran formula. They were randomly selected. To analyze the data, one-sample t-test, Pearson correlation and Friedman correlation were used. The results of single-sample t-test showed that the mean of satisfaction of residents in social dimensions is 2.33, economic 2.9, institutional 1.87 and physical body 2.47 are at the lower level. Pearson correlation was also used to investigate the correlation coefficients of resiliency with total resiliency. This test showed that the quadruple dimensions of resiliency have a direct and significant relationship with total resiliency, that is, by increasing each resilience dimension by the total amount urban resilience is also added. The results of Friedman test showed that the physical dimension (3.11) was ranked first and economic dimension (2.58) was in the second place, social dimension (2.28) was in the third place, and institutional dimension (2.04) is ranked fourth, which is set as the least important dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • center of crime
  • the central part of Tehran