تحلیلی بر توزیع جمعیت و دسترسی به خدمات شهری در شهر مرند مبتنی رویکردی عدالت محور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

بررسی توزیع خدمات شهری در سال­های گذشته مورد توجه زیاد متخصصان برنامه­ریزی شهری قرار گرفته است. از آنجا که هدف هر دولتی برقراری عدالت در سطوح مختلف جامعه می­باشد، هدف این تحقیق نیز بررسی توزیع خدمات شهری در شهر متوسط اندام مرند در استان آذربایجانشرقی می­باشد. روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی می­باشد و همچنین از روش کتابخانه­ای و همچنین آمار سازمان­ها و شهرداری بمنظور جمع­آوری داده­های تحقیق استفاده شده است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری در نواحی پنجگانه شهری مرند و ارزیابی برخورداری نواحی شهری و جمعیت آن، از خدمات شهری صورت گرفته است. در این پژوهش، برای ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی نسبی و برای ارزیابی توزیع خدمات از مدلهای VIKORو TOPSIS استفاده شده است. نتایج مدل آنتروپی (0،87305) نشان می­دهد که پراکنش جمعیت در نواحی شهری به صورت متناسبی صورت گرفته است، هم چنین نتایج ارزیابی توزیع خدمات شهری در نواحی شهری نشانگر آن است که ناحیه شهری 5 کمترین برخورداری از خدمات شهری و ناحیه 3 بیشترین برخورداری در دو مدل VIKORو TOPSIS را دارا می­باشند. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل اسپیرمن به ارزیابی هم­بستگی بین رتبه جمعیت و تاثیر آن در برخورداری از خدمات شهری پرداخته شد که نتیجه (0،6) نشان می­دهد هم­بستگی بالایی بین رتبه جمعیتی و دسترسی به خدمات شهری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

aa

نویسندگان [English]

  • Rahim Chianeh Haydari 1
  • Shahin Alizadeh Zanozi 1
  • Davood Ayvazloo 2
1 University of Tabriz
2 University of Shahid Behshti, Tehran