تماس با ما

تماس با ما

آدرس و راههای ارتباطی نشریه

 مطالعات ساختار و کارکرد شهری  (USFS)

وبسایت نشریه:         https://shahr.journals.umz.ac.ir
ایمیل نشریه:                 shahr@umz.ac.ir
ایمیل سردبیر:               s.lotfi@umz.ac.ir
ایمیل مدیر اجرایی:        shahr@umz.ac.ir
ناشر:                            دانشگاه مازندران
آدرس:                           بابلسر، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مارندران ، واحد نشریات
شماره تماس:                   0113352603


CAPTCHA Image