پرسش‌های متداول

- برای ارسال مقاله چگونه باید اقدام کنیم؟

- ارسال مقاله تنها از طریق عضویت در سایت مجله امکان پذیر است.

- هزینه چاپ مقاله در مجله به چه میزان است و چگونه باید پرداخت شود؟

- در مرحله اول ۶۰ هزار تومان برای داوری و پس از تایید توسط داوران ۱۵۰ هزار تومان برای چاپ دریافت می شود. پرداخت وجه نیر تنها از طریق سایت مجله امکان پذیر است.