داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عیسی ابراهیم زاده برنامه ریزی شهری استادتمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد اجزاء شکوهی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
محسن احدنژاد روشتی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه زنجان
فریال احمدی اقلیم شناسی شهری گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران
ایرج اسدی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
رضا اسماعیلی هیأت علمی گروه جغرافیا- دانشگاه مازندران
حسن اسماعیل زاده برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی/ دانشگاه شهیدبهشتی مشاور شهرداری تهران رئیس هیات مدیریه موسسه پژوهشی شهر پایدار
نجما اسمعیل پور برنامه ریزی شهری اسنادیار گروه شهرسازی دانشگاه یزد.
اسماعیل آقائی زاده برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
رضا اکبری برنامه ریزی شهری رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
سعید امان پور برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی امیرفخریان گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
رحیم بردی آنامرادنژاد برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
رحیم بردی آنامرادنژاد عضوهیات علمی دانشگاه مازندران
محمد با عقیده عضو هیات علمی سبزوار
خدارحم بزی برنامه ریزی شهری عضو هئیت علمی دانشگاه زابل
خدارحم بزی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان.
طاهر پریزادی برنامه ریزی شهری دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی ،تهران،ایران
محمدرضا پوررحیم گردشگری شهری استادیار
نادر پورموسوی استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران.
نازنین تبریزی برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
ایرج تیموری
اصغر تیموری سنجش از دور و GIS در مطالعات شهری گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
نوین تولایی برنامه ریزی شهری دانشیار / دانشگاه مازندران
غلام حسن جعفری گردشگری شهری هیأت علمی دانشگاه زنجان
فیروز جعفری برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
مریم جعفری مهرآبادی برنامه ریزی شهری اســتادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت. ایران.
فرزین چاره جو برنامه ریزی شهری گروه مهندسی شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
کیومرث حبیبی برنامه ریزی شهری دانشگاه کردستان
علی حسینی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا حق‌جو شهرسازی استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
تکتم حنایی برنامه ریزی شهری دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
سید مهدی خاتمی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مرضیه خیرخواه برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
یوسف درویشی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران- ایران .phddarvishi@yahoo.com
اسماعیل دویران برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان گیلان
اسدالله دیوسالار برنامه ریزی شهری استادیار پیام نور
محمدحسن ذال گردشگری شهری دانشیار گروه مدیریت جهانکردی دانشگاه مازندران/ بابلسر/مازندران/ ایران
روح اله رحیمی شهرسازی گروه معماری. دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
حمیدرضا رخشانی نسب برنامه ریزی شهری استادیار
داود رضی عضو هیات علمی
میثم رضائی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
مهدی رمضان زاده لسبوئی دپارتمان جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مهدی رمضان زاده لسبوئی
همت اله رورده استادیار دانشگاه مازندران
همت اله رورده استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران
نادر زالی برنامه ریزی شهری دانشیار شهرسازی دانشگاه گیلان
سید هادی زرقانی مدیر گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
احمد زنگانه برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی
سعید زنگنه شهرکی برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
حسن سجادزاده برنامه ریزی شهری دانشیار طراحی شهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه بو علی سینا
محمدحسین سرائی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا دانشگاه یزد
کریم سلیمانی دانشگاه ساری
محمود شارع پور
محمود شارع پور گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
پروانه شاه حسینی
احمد شاهیوندی برنامه ریزی شهری استادیار برنامه ریزی شهری و عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
علی شجاعیان برنامه ریزی شهری، سنجش از دور و GIS در مطالعات شهری عضو هیات علمی/دانشگاه شهید چمران
حجت شیخی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
رعنا شیخ بیگلو عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه شیراز
مرتضی شعبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اصغر شکیبایی دانشجوی دکترا
پری شکری برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
علی شماعی برنامه ریزی شهری دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی تهران
علی شمس الدینی گردشگری شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجتبی شهابی شهمیری شهرسازی شهرسازی، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
رستم صابری فر برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی
صادق صالحی سنجش از دور و GIS در مطالعات شهری عضوهیات علمی دانشگاه مازندران
صادق صیدبیگی برنامه ریزی شهری دکتر تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مسعود صفایی پور برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
طاهر صفرراد
حسین طهماسبی مقدم برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، گروه جغرافیا
غدیر عشورنژاد سنجش از دور و GIS در مطالعات شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
آزاده عظیمی برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی گردشگری شهری
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی دانشگاه مازندران
دکتر علیقولی زاده
یونس غلامی دانشیار گروه جغرافیا و اکوتریسم دانشگاه کاشان
امین فرجی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
فرهنگ فقیهی
زهره فنی برنامه ریزی شهری هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
ابوالفضل قاسمی شهرسازی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
صفر قائدرحمتی برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
مصطفی قدمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
ابوالفضل قنبری برنامه ریزی شهری هیأت علمی/ دانشگاه تبریز
حسین علی قنبری مدیر گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور گیلان
سعید کامیابی هیت علمی
اکبر کیانی برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مصطفی کرم پور دانشگاه زنجان، اقلیم شناسی
محمد جواد کوهساری دانشگاه ملبورن
مجید گودرزی برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
رضا لحمیان برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور رئیس دانشگاه دولتی گرمسار
صدیقه لطفی برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
امید مبارکی برنامه ریزی شهری دانشگاه مراغه
حمید محمدی برنامه ریزی شهری دکترای شهرسازی، استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
علیرضا محمدی برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
فرزین محمودی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران
حسن محمودزاده برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه
دکتر میرکتولی برنامه ریزی شهری دانشگاه
محمد میره ای برنامه ریزی شهری پردیس فارابی دانشگاه تهران
جعفر معصوم پور سماکوش هیات علمی دانشگاه رازی
شهرزاد مقدم برنامه ریزی شهری، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سعید ملکی برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهیدچمران اهواز
عباس ملک حسینی برنامه ریزی شهری nhka'hi Hchn lghdv
غلامرضا ملکشاهی دانشگاه مازندران
علی موحد برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
علی اکبر نجفی کانی برنامه ریزی روستایی
اسماعیل نصیری هندخاله دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،
اسماعیل نصیری هنده خاله برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران
حسین نظم فر برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
عامر نیک پور برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
سید مصطفی هدایت نژاد کاشی برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر یوسفی (طبیعی) اقلیم شناسی شهری گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران بابلسر ایران