اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحیم بردی آنامرادنژاد

جغرافیا، برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~rmoradnejad/
r.moradnejadumz.ac.ir
0000-0002-5310-7237

h-index: 3  

سردبیر

صدیقه لطفی

جغرافیا، برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه مازندران

s.lotfiumz.ac.ir
0000-0001-6467-0642

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه

مسعود تقوایی

جغرافیا، برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

m.taghvaei1tr.ui.ac.ir
1111-1111-5486-5972

h-index: 9  

محمود شارع پور

جامعه شناسی استاد، دانشگاه مازندران

sharepouryahoo.com
0000-0002-1969-9419

h-index: 9  

کریم سلیمانی

سنجش از دور و جی آی اس استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری

solaimani2001yahoo.co.uk
0000-0002-5357-6797

h-index: 23  

سعید ملکی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/MyCV.aspx?PersonID=8-6097315&CultureID=1 malekisscu.ac.ir
malekisscu.ac.ir
016133330011
0000-0001-6884-4259

h-index: 9  

محمدجواد کوهساری

دانشیار طراحی شهری دانشگاه جیست، ژاپن

www.researchgate.net/profile/Javad-Koohsari
koohsarijaist.ac.jp
0000-0001-9384-5456

h-index: 36  

خدا رحم بزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه گلستان

kh.baziyahoo.com
0000-0003-2749-7072

h-index: 5  

عامر نیک پور

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه مازندران

a.nikpourumz.ac.ir
0000-0003-2839-4526

h-index: 5  

مدیر اجرایی

سید محمد رستمکلایی مطلق

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناس پژوهشی

m-motlaghumz.ac.ir
01135305008

ویراستار ادبی نشریه

مریم فقیه عبدالهی

ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

bts6000yahoo.com

ویراستار انگلیسی

ابراهیم فخری

دانشگاه مازندران

terp1391gmail.com

صفحه آرا

فرهاد فیروزی تبار

زبان شناسی دانشگاه

farhad.firoziquartzgmail.com
09913422181