اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 599
تعداد پذیرش 115
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 305
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 237

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 136
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 332 روز
درصد پذیرش 19 %