اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 677
تعداد پذیرش 161
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 325
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 250

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 176
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
درصد پذیرش 24 %