درباره نشریه

این نشریه با صاحب امتیازی دانشگاه مازندران و توسط گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری به چاپ می رسد. توالی انتشار آن به صورت فصلنامه بوده و چاپ آن در حال حاضر به صورت الکترونیک است. فعالیت نشریه از یهار ۱۳۹۲ شروع شده و از شماره ۱۷ دارای اعتبار علمی - پژوهشی گردید. موضوعات مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی شهری به ویژه در زمینه ساختار و کارکرد شهرها در این نشریه پذیرفته می شود. از پذیرش مقالات ترجمه ای معذوریم. این نشریه ابتدا با عنوان« مطالعات برنامه ریزی شهری» چاپ و منتشر شده است.  مقالات برای رعایت محرمانگی به صورت دو سو کور داوری می شوند. مقالات چاپ شده به صورت دسترسی باز در اختیار خوانندگان محترم قرار می گیرند. تمامی مقالات دریافت شده تحت سیستم مشابهت‌یاب سیناوب مورد بررسی اولیه قرار می گیرند.

این نشریه طبق تفاهم نامه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ با انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران همکاری دارد. معرفی انجمن