بانک ها و نمایه نامه ها

این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می شود:

Sana,Google scholar,ISC, SID, Magiran, Civilca, Noormags, linkedinAcademia, RICeST