فرایند پذیرش مقالات

 قابل توجه نویسندگان محترم:

مقاله ارسالی شما ابتدا توسط کارشناس مجله از حیث رعایت فرمت مجله مورد بررسی قرار می گیرد در صورت رعایت فرمت مقاله،  برای دبیر تخصصی ارسال می شود که در این مرحله موضوع مقاله از حیث انطباق با اهداف مجله (ساختار و کارکرد شهری) مورد بررسی و در صورت تایید برای جلسه اعضای هیآت تحریریه ارسال می شود. 

سپس مقاله  زیر نظر اعضای هیآت تحریریه در صورت دارا بودن شرایط تعریف شده فصلنامه به دو داور آشنا به حوزه تخصصی مقاله ارسال خواهد شد. در صورت دریاقت نظر مساعد دو داور مقاله بعد از اصلاح نهایی توسط نویسنده (گان) برای داور تطبیقی یا حاکم ارسال و در صورت تایید مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید که در صورت تعارض نظر دو داور مقاله برای داور سوم ارسال می شود.

* توجه: بدیهی است احتمال رد شدن مقاله در کلیه مراحل بالا وجود دارد.