بررسی نقش برندسازی شهری در تحقق مفهوم شهر خلاق (مورد مطالعه: ارومیه)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار-گروه شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

شهرهای نام‌آور برای تثبیت جایگاه خود همواره در تلاش‌اند تا خود را به یکی از انگاره‌های جدید ربط دهند. یکی از این انگاره‌ها شهر خلاق است. شهرها با ملحق شدن به شبکۀ شهرهای خلاق در پی افزایش توان اقتصادی خود می­باشند و برای نیل به این رشد اقتصادی به تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌هایی دست­زده‌اند که یکی از آن‌ها برندسازی شهری است، زیرا اصلی‌ترین رسالت برندینگ شهری کمک به رشد اقتصادی شهر است. پژوهش حاضر بر آن است تا نقش و تاثیر برندسازی شهری را بر تحقق مفهوم شهر خلاق موردآزمون قرار دهد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی_تحلیلی می باشد. نتایج رابطه و همبستگی معنی داری را بین مولفه­های برندسازی و شاخص­های شهر خلاق نشان می دهد و آنها را مکمل و تقویت کننده­ی یکدیگر می داند. همچنین نتایج رتبه بندی مناطق شهری از منظر مولفه­های مذکور نشان می­دهند که مناطق 5 و 1 نسبت به دیگر مناطق در وضعیت بهتری به سر می­برند و با توجه به اینکه عنوان شهر خلاق مطرح می­باشد و نه مناطق شهری خلاق، لذا توصیه می­گردد، مدیریت شهری در راستای توازن مناطق شهری و توزیع مناسب و عادلانه­ی خدمات، زیرساخت­ها و ... به اتخاذ سیاست­ها و استراتژی­های مناسب اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of urban branding in realizing the creative city (A case study of Urmia)

نویسندگان [English]

  • zohreh davodpour 1
  • shirzad mahmoudiazar 2
1 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 PhD student of urban planning at Qazvin Azad University
چکیده [English]

The famous cities are constantly trying to establish themselves as one of the new ideas for consolidating their place. One of these ideas is a creative city. By joining the Creative Cities Network, cities are struggling to boost their economic potential, and in pursuit of this growth, they have developed policies and strategies, one of which is city branding, since the city's main city branding mission is to contribute to the city's economic growth. The present research seeks to examine the role and effect of city branding on the realization of the concept of a creative city. The research is applied in terms of purpose, application and method of doing descriptive-analytical research. The results show a significant correlation between branding components and indicators of the creative city and adds and reinforces each other. Also, the results of urban areas ranking from the perspective of these components show that regions 5 and 1 are better than other regions, and given the fact that the title of the city is creative and not creative urban areas, therefore, the recommendation Urban management, in line with the balance of urban areas and the proper and equitable distribution of services, infrastructure, and ... to adopt appropriate policies and strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City branding
  • Creative city
  • Economic sustainability
  • Fuzzy ANP
  • Urmia