ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی، کالبدی و خدمات شهری (مطالعه موردی: مناطق هشت‌گانه شهراهواز)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه است که هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. دستیابی به توسعه پایدار شهری به­منظور بهره­برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، هدف نهایی برنامه­ریزان و مدیران توسعه شهری می­باشد. هدف تحقیق بررسی و ارزیابی توسعه پایدار در مناطق هشت گانه شهر اهواز در قالب 3 ابعاد اجتماعی، خدمات شهری و کالبدی و 21 متغیر بوده است. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی است همچنین، جهت دستیابی به این هدف از ضریب انتروپی شانون، مدل وایکور و ضریب تغییرات شاخص­ها برای میزان توزیع توسعه پایدار و جهت میزان تاثیر­گذاری شاخص­های منتخب بر روند توسعه پایدار در شهر اهواز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که مناطق هشت­گانه شهر اهواز از لحاظ میزان برخورداری از شاخص­های منتخب توسعه متفاوت بوده همچنین، بین شاخص­های منتخب و روند توسعه پایدار در شهر اهواز رابطه معناداری وجود دارد      به­طوری که تمامی شاخص­ها تأثیر مستقیمی بر روند توسعه پایدار مناطق هشت­گانه شهر اهواز   داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sustainable development indexes with emphasis on physical and social indexes and urban services (A case study of Ahvaz city)

نویسندگان [English]

  • Saeed Maleki,
  • Safiyeh Damanbagh
چکیده [English]

Sustainable development is equilibrium among the different aspects of development which its aim is to improve the quality of life. Achieving urban sustainable development is the ultimate aim of urban managers and planners to utilize and establish the relationship among human, community and nature. This article aims study the state of sustainable development in the eight urban zones of Ahvaz city via social, physical and urban services through 21 variables. The methodology of the research is based on descriptive- analytical approaches. Also Shannon Entropy Coefficient, Vikor model and Coefficient of Variation were used to show the distribution of sustainable development and the influence level of given indexes. SPSS was applied to process the data and information. The results showed that the eight zones of Ahvaz city have been different regarding the given indices and there is a significant relation between these indices and the trend of sustainable development as all indexes influenced directly on the level of development in the eight zones of the city.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • development indexes
  • VIKOR
  • Shannon Entropy Coefficient
  • Ahvaz