بررسی عوامل موثر بر فقدان رویکرد آینده پژوهی در فرایند نظام برنامه-ریزی منطقه‌ای مطالعه موردی: استانهای ساحلی شمال ایران

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گیلان رشت

چکیده

با نگاهی به روند توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مشاهده می­شود علیرغم اینکه کشور ما از لحاظ منابع غنی، موقعیت جغرافیایی و توسعه اقتصادی همواره در زمره کشورهای متوسط قرار داشته است، لیکن تاکنون در مطالعات منطقه ای به جایگاه آینده پژوهی در نظام برنامه‌ریزی اشاره نشده و صرفاً به مسائل روزمره و کم اهمیت برای هدف­گذاری نظام برنامه­ریزی توجه شده است. در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی- توسعه­ای و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است، با ترکیبی از روش های اخذ اطلاعات اسنادی و پیمایشی با بهره گیری از تکنیک دلفی سعی گردید عوامل موثر در عدم توجه به رویکردآینده پژوهی در فرایند نظام برنامه ریزی منطقه­ای، با مطالعه موردی استانهای شمالی احصا و با بهره گیری از تکنیک­های تحلیلی و نرم افزار MICMAC، کلیدی­ترین عوامل موثر در عدم توجه به رویکردآینده پژوهی در فرایند نظام  برنامه­ریزی منطقه­ای کشور با تاکید بر استانهای شمالی شناسایی و تبیین گردد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان می­دهد عواملی چون؛ حاکمیت برنامه ریزی اقتصادی بخشی، نحوه انتخاب اهداف و ابزارهای برنامه­های توسعه، عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده و متمرکز بودن نظام برنامه­ریزی، از اصلی ترین عوامل عدم توجه به رویکردآینده پژوهی در فرایند نظام برنامه­ریزی منطقه­ای کشور بوده است. در نهایت راهکارهای مناسب جهت اصلاح فرایند نظام برنامه­ریزی منطقه­ای نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Lack of Futurology Approach research in the Process of Regional Planning System (Case Study: North Coast Provinces of Iran)

نویسندگان [English]

  • ebrahim zahmatkesh 1
  • Issa Ebrahimzadeh 2
  • NADER ZALI 3
1 PhD. Candidate of Geog. & Urban Planning, University of Sistan & Balouchestan, Zahedan
2 University of Sistan and Baluchestan Zahedan -Iran.
3 Associate Prof. of Geog. & Urban Planning, University of Guilan, Rasht
چکیده [English]

Looking at the process of development and economic growth of developed and developing countries, it is observed that despite the fact that our country is rich in terms of resources, geographical location and economic development it has always been one of the middle countries. But so far regional studies have not mentioned the status of future approach in regional planning system and have merely addressed everyday issues of minor importance in order to aiming for Planning system. This research is a practical-developmental in purpose and descriptive-analytical in method. Combining documentary and survey data using Delphi techniques we tried to identify effective factors in lack of attention to the future approach research in the process of regional planning system, with a case study of Northern provinces and using MICMAC Analytical Techniques and Software. Key Factors influencing the future approach research in the process of regional planning system with emphasis on the Northern provinces were identify and explained. The results of the analysis show that factors such as the sovereignty of economic planning, the way of choosing the goals and tools of developing programs, lack of attention to possible future scenarios and centralization of the planning system is one of the main reasons for not paying attention to the future approach researches in the planning system process. Finally, appropriate solutions were presented to improve the process of logical planning system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology Approach research
  • Planning System
  • Regional Planning
  • Coastal Regions of Northern Iran