دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، دی 1399، صفحه 7-219 

مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

تدوین دستور کاری پژوهشی پیرامون ارتباط میان محیط کالبدی و سلامت روان

صفحه 85-114

10.22080/usfs.2020.18382.1950

مجتبی شهابی شهمیری؛ سید مهدی خاتمی


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

طراحی مدل اقتصاد گردشگری شهری با رویکرد ساختاری - تفسیری

صفحه 157-177

10.22080/usfs.2020.17545.1891

پریسا بهمنی؛ فرشید نمامیان


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

تدوین قواعد عقلانیت اکولوژیک در برنامه‌‌ریزی بازآفرینی زیست‌پذیری محله‌های شهرهای کویری (مطالعه موردی: شهر یزد)

صفحه 193-219

10.22080/usfs.2020.17205.1867

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ محمد رضا مثنوی؛ لعبت زبردست