تحلیلی تفسیری-ساختاری از سیستم عملکردی استان سمنان به‌منظور شناسایی روندهای تولید و بازتولید فقر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران

2 کارشناسی شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران.

3 کارشناسی شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران

10.22080/usfs.2022.23188.2237

چکیده

عدم‌تعادل در پراکنش توسعه‌های فضایی، موجب بروز تناقضی آشکار در میزان توسعه یافتگی مرکز و حاشیه مناطق می‌شود. محصول این‌گونه تناقض‌ها، تغییر در کیفیت شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی به‌خصوص شاخص‌های مربوط به فقر و معیشت است. به‌نحوی‌که در غالب استان‌های کشور، سیستم حاکم به سمت تولید فقر در روستا‌ها و محلات فرسودۀ شهر، سوق یافته و لزوم شناخت ریشه‌های تولید و بازتولید فقر، تحلیل و تفسیر سیستم حاکم را ضروری می‌سازد. در پژوهش حاضر سیستم کارکردی استان سمنان با مدل ISM مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته‌است بدین‌صورت که ابتدا به‌وسیله مصاحبه با کارشناسان، پویش محیطی و مطالعۀ اسناد کتابخانه‌ای ۸۰ متغیر به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی سیستم کارکردی انتخاب شدند و در ادامه با همکاری ۱۶ تن از کارشناسان خبره به مسائل استانی سمنان، روابط بین متغیر‌ها مورد واکاوی قرار گرفت تا عوامل، فرایند و زنجیره‌های تولید و بازتولید فقر در سکونتگاه‌های این استان نمایان شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مشکلات مربوط به کمبود آب که در زیرسیستم «آبی اقلیمی کشاورزی» قرار دارد، بخش عمده‌ای از فقر روستایی را به وجود آورده‌است. از سوی دیگر زیرسیستم «مدیریتی و برنامه‌ریزی» که دربردارنده متغیر‌های برنامه‌ریزی کلان بوده و خط‌مشی‌های سیستم را تعیین می‌کند، هیچ‌گونه دخالت عمده‌ای در تغییر این امر نداشته‌است. در این میان، زیرسیستم «دسترسی و امتیازات شهری» وضعیت موجود را تشدید نموده و موجب بازتولید فقر روستایی و به وجود آمدن دور تسلسل فقر در استان شده‌است. در نهایت به این مورد می‌توان دست‌یافت که اصلاح زیرسیستم‌های «آبی اقلیمی کشاورزی» و «دسترسی و امتیازات شهری»، تنها مسیر رسیدن به وضعیتی است که مانع از تولید، بازتولید و دور تسلسل فقر در نواحی روستایی استان می‌شود. این امر زمانی به وقوع می‌پیوندد که خطی مشی‌ها و سیاست‌های مدیران و برنامه‌ریزان عادلانه‌تر از پیش، تمامی سکونتگاه‌های استان را تحت‌تأثیر قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive-Structural Analysis of Semnan Province Functional System to Identify Production and Reproduction Trends of Poverty

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mojtaba Ghazi Mirsaeed 1
  • eisa dadrasy sisy 2
  • ali arabesmaili 3
1 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art, University of Semnan, Semnan, Iran
2 B.A, Department of Urban Planning, Faculty of Art, University of Semnan, Semnan, Iran
3 B.A, Department of Urban Planning, Faculty of Art, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

The imbalance in the distribution of spatial developments causes a clear contradiction in the level of development of the center and periphery of the regions. The product of such contradictions is a change in the quality of socio-economic indicators, especially those related to poverty and livelihood. In the provinces of our country, the ruling system has led to the production of poverty in the villages and dilapidated neighborhoods of the city, requiring the recognition of the roots of poverty production and reproduction as well as analyzing and interpreting the governing system. In the present study, the functional system of Semnan Province has been analyzed and interpreted using the ISM model. Thus, after interviewing the experts, environmental scanning, and studying 80-variable library documents, the main components of the functional system were selected, and then with the cooperation of 16 experts in Semnan Provincial issues, the relationships between these variables were analyzed to factors and process of poverty production and reproduction chains in the settlements of this province. The results of the study showed that the problems related to water shortage in the sub-system of "agricultural climate", have had a major contribution to rural poverty. Moreover, the "management and planning" subsystem, which included macro-planning variables and determined system policies, has not played a major role in changing this. Meanwhile, the "urban access and privileges" subsystem has intensified the current situation and has led to the reproduction of rural poverty and the emergence of a cycle of poverty in the province. Finally, it was concluded that the reform of the sub-systems of "agricultural climate" and "urban access and privileges" is the only way to achieve a situation that prevents the production, reproduction, and the cycle of poverty in the rural areas of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional poverty
  • Interpretive-structural analysis
  • ISM
  • Semnan Province
 
 Afrokhteh, Hassan and Hajipour, Mohammad (2015). Political economy of space and regional b.alance of Iran, Journal of Space Economics and Rural Development, Volume fourth, Number 14, pp. 110-87 (in Persian).
 Afrough, Emad (1998). Space and Society: Space and Social Inequality, Tarbiat Modares University Press, Tehran (in Persian).
 Ahmadi Shadmehri, Mohammad Taher and Davoodi, Azadeh (2015). The role of government spending in providing socio-economic infrastructure and reducing poverty in Iran, Journal of Strategic and Macro Policies, Volume third, Number 10, pp. 16-1 (in Persian).
 Alizadeh, Mohammad (2001). Investigation of urban land policies in Zanjan. Master Thesis in Geography and Urban Planning, Zanjan University, Faculty of Humanities, Department of Geography and Urban Planning (in Persian).
 Asgharpour, Kasra; Khanlu, Nasim; Ziari, Keramatollah and Shali Amini, Vahid (2018). Spatial analysis of urban poverty in order to achieve social justice (Case study: Dezashib neighborhood of District 1 of Tehran Municipality), Journal of Ethical Research (Islamic Education Association), Volume ninth, Number 1, pp. 36-21 (in Persian).
 Azizi, Mansour; Movahed, Ali; Sasanpour, Farzaneh and Kardeh, Nemat (2014). An Analysis of Urban Poverty (Case Study: Mahabad), Journal of Geographical Information (Sepehr), Volume twenty third, Number 90-1, pp. 69-60 (in Persian).
 Basatian, Seyed Mohammad (2011). Investigating the silent pattern of poverty culture and its related factors, a case study: Delfan city of Lorestan province. Social Issues of Iran, 2 (2), 7-32 (in Persian).
 Bellu, L. G., & Liberati, P. (2005). Impacts of policies on poverty: The definition of poverty.
 Bozorgvar, Alireza; Ziari, Keramatullah and Taqvaee, Massoud (2017). Spatial measurement of urban poverty zones in new cities (Case study: Hashtgerd new city). Parliament and Strategy, 24 (92), 27-5 (in Persian).
 Brad, Jackob (2017). Poverty and Deprivation. Intelligence Bulletin Journal. No. 3
Darvishi, Baqer and Mohammadian, Fereshteh (2019). Poverty transformation in Ilam province during the second to fifth development programs: with emphasis on the effects of targeted subsidy policy, Journal of Parliament and Strategy, Volume twenty sixth, Number 100, pp. 300-273 (in Persian).
 Duclos, J. Y., & Araar, A. (2006). Poverty and equity: measurement, policy and estimation with DAD (Vol. 2). IDRC.
 Ebrahimzadeh, Isa; Eskandari Thani, Mohammad and Ismail Nejad, Morteza (2010). Application of factor analysis in explaining the spatial pattern of urban-regional development and underdevelopment in Iran, Journal of Geography and Development, Volume eighth, Number 17, pp. 7-28 (in Persian).
 Eftekhari, Seyed Farrokh; Karami, Ayatollah and Nouripour, Mehdi (2012). Study of poverty situation in rural areas of Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad provinces, Agricultural Economics Quarterly, Volume sixth, Number 1, pp. 204-179 (in Persian).
 Engels, D., & Zhou, X. N. (2020). Neglected tropical diseases: an effective global response to local poverty-related disease priorities. Infectious diseases of poverty, 9(1), 1-9.
 Ghaderi Hajat, Mustafa and Aftabi, Zakia (2019). Poverty analysis from the perspective of spatial justice Case study: Northern provinces of Iran. Journal of Geography and Development, Volume seventeenth, Number 57, pp. 110-95 (in Persian).
 Ghasemi Siani, Mohammad and Haghi, Mehdi (2016). Explaining the extent of urban poverty and identifying informal settlements from the perspective of spatial justice Case study: Nasimshahr, Tehran, Journal of Regional Planning, Volume sixth, Number 24, pp. 265-245 (in Persian).
 Gilak Hakimabadi, Mohammad Taghi (2006). Measuring poverty in the green province of Mazandaran, Journal of Humanities and Social Sciences, Volume sixth, Number 22, pp. 110-83 (in Persian).
 Hansen, J., Hellin, J., Rosenstock, T., Fisher, E., Cairns, J., Stirling, C., ... & Campbell, B. (2019). Climate risk management and rural poverty reduction. Agricultural Systems, 172, 28-46.
 Heidari, Hossein; Abu Nouri, Ismail; Jafari Samimi, Ahmad and Nademi, Younes (2021). Estimation of income inequality and urban poverty of Hormozgan province in comparison with the whole country, Economic Modeling Quarterly, Volume fifteenth, Number 1, pp. 24-1 (in Persian).
 Heidari, Mohammad and Sami, Abolfazl (2012). Estimation of minimum wage (poverty line) of urban and rural households in Khorasan Razavi province using linear expenditure system with habit formation, Journal of Applied Economics, Volume third, Number 10, pp. 89-57 (in Persian).
 Jackson, M. C. (2016). Systems thinking: Creative holism for managers. John Wiley & Sons, Inc..
 Jitsuchon, S. (2001). What is Poverty, and How to Measure it?. TDRI quarterly review, 15(3), 6-10.
 Kacem, R. B. (2018). Poverty index vs richness index: a new way to analyze the determinants of poverty. African Journal of Economic and Management Studies.
 Kalantari, Khalil; Ahdolahzadeh, Gholam Hossein (2012). Spatial Planning and Land Management, Farhantag Saba Publications, Second Edition, Tehran (in Persian).
 Khezrnejad, Pakhshan; Abedini, Asghar and Sadr Mousavi, Mirstar (2017). Spatial analysis and ranking of cities in West Azerbaijan province based on urban poverty indicators, Environmental Planning Quarterly, Volume tenth, Number 37, pp. 148-123 (in Persian).
 Khosravi Nejad, Ali Akbar (2012). Estimation of poverty and poverty indicators in urban and rural areas, Journal of Economic Modeling, Volume sixth, Number 2, pp. 60-39 (in Persian).
 Lucci, P., Bhatkal, T., & Khan, A. (2018). Are we underestimating urban poverty?. World development, 103, 297-310.
 Mahdenejad, Hafez and Parhiz, Faryad (2021). Determining the location of urban poverty zones (Case study: District 12 of Tehran), Human Geography Research, Volume fifty third, Number 1, pp. 321-307 (in Persian).
 Mahmoudi, Abolfazl (2013). Estimation of Relative Poverty Line in Urban Areas of Iran Application of Panel Data in Linear Expenditure System, Journal of Economic Growth and Development Research, Volume fourth, Number 13, pp. 60-43 (in Persian).
 Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. Journal of marketing, 41(1), 77-79.
 Masoumi Ashkori, SeidHossein (2006) Principles and bases of regional planning, Payam Publications, Tehran (in Persian).
 Mirzaei, Hossein and Sohrabi, Roya (2015). Determining the poverty line of urban households in East Azerbaijan province using the linear expenditure system. Journal of Urban Economics and Management, 4 (13), 67-84 (in Persian).
 Moges, A. G. (2013). The political economy of poverty reduction. International Journal of African Development, 1(1), 4.
 Mohammadian, Saeed and Negahdari, Ibrahim (2018). Study of poverty indicators in urban areas of Hormozgan province using linear expenditure system during the fourth and fifth development plans, Social Welfare Quarterly, Volume eighteenth, Number 68, pp. 223-201 (in Persian).
 Molaei, Mohammad and Rahimi Rad, Zohreh (2018). A Survey of Poverty in Iranian Urban Households during Five Economic Development Programs in Iran: 1990 – 2016, Quarterly Journal of Sustainable Growth and Development Research, Volume eighteenth, Number 3, pp. 192-167 (in Persian).
 Morese, R., Palermo, S., Defedele, M., Nervo, J., & Borraccino, A. (2019). Vulnerability and social exclusion: risk in adolescence and old age.
 Motiei Langroudi, Seyed Hassan; Velayati, Sadalah; Yasouri, Majid and Akbaraghli, Farahnaz (2008). Regulation of the functional structure of rural settlements with emphasis on the pattern of spatial allocation of services (Case study: Kalat city), Journal of Geography and Regional Development, Volume sixth, Number 10, pp. 136-119 (in Persian).
 Nikpour, Amer; Malekshahi, Gholamreza; Mehr Ali Tabar, Abbas and Hassan Alizadeh, Milad (2019). Developments of the urban system in Mazandaran province with emphasis on small cities, Journal of Geography and Human Relations, Volume first, Number 1, pp. 166-151 (in Persian).
 Nikpour, Amer; Reza Zadeh, Morteza and Al-Haqli Tabar Nashli, Fatemeh (2020). Spatial pattern analysis of urban poverty indicators in the city of Babylon, Scientific Journal of Geography and Planning, Volume twenty fourth, Number 71, pp. 418-391 (in Persian).
 Nusratabadi, Mehdi; Abdullahi, Ahmad; Raghfar, Hossein and Salehi, Massoud (2011). Poverty situation in Kerman province: 2006 – 1989, Social Welfare Quarterly, Volume eleventh, Number 42 (in Persian).
 Rahmani Fazli, AbduReza; Azizpour, Farhad and Shamanian, Maryam (2017). Spatial analysis of development in rural areas of Semnan province (Case study: Damghan city), Geography, Volume fifteenth, Number 55, pp. 337-352 (in Persian).
 Rais Dana, Fariborz (2000). Critique of Method in Phenomenology of Poverty, Collection of Articles on Poverty in Iran, Tehran, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Publications (in Persian).
 Rauhut, D. (2019). A Rawls-Sen approach to spatial injustice. Social Science Spectrum, 4(3), 109-122.
 Rezvani, Mohammad Reza; Badri, SeidAli and Torabi, Zabihullah (2018). Explaining the pattern of nature tourism and poverty reduction in selected villages in the east of Semnan province: a qualitative study, Tourism and Development, Volume seventh, Number 4, pp. 206-227 (in Persian).
 Romero, J. C., Linares, P., & López, X. (2018). The policy implications of energy poverty indicators. Energy policy, 115, 98-108.
 Seid rezaii، mir yaaghob; Pourezat, Ali Asghar and Saadabadi, Ali Asghar (2016). Monitoring the challenges of Iran's budgeting system with the aim of developing a regional justice approach with a fuzzy technique, Journal of Accounting and Auditing Reviews, Volume twenty third, Number 4, pp. 506-483 (in Persian).
 SeiedAlipour, Seid Khalil; Eghbali, Nasser and Bakhshandeh Nusrat, Abbas (2010). Rural tourism management and its role in rural development (Case study: villages of Semnan province), Researcher (Management) (Journal of Industrial Strategic Management), Volume seventh, Number 19, pp. 52-69 (in Persian).
 Shadi, Mohammad Ali; Mahdavi Hajiloui, Massoud and Ezzati, Ezatullah (2016). Compilation of indicators of villages targeted for tourism in Iran and their evaluation (Case study: sample villages of Semnan province), New Attitudes in Human Geography (Human Geography), Volume ninth, Number 1, pp. 71-97 (in Persian).
 Shahiki Tash, Mohammad Nabi; Yaghfori, Hossein and Darvishi, Baqer (2015). Investigating the severity of spatial and regional welfare imbalances in the provinces of Iran (a comparative study of welfare based on the views of Harvey and Smith), Regional Planning, Volume fifth, Number 17, pp. 15-29 (in Persian).
 Shamaei, Ali and Ahmadi, Baqer (2016). Spatial analysis of development levels of cities in Kurdistan province, Journal of Spatial Planning, Volume sixth, Number 20, pp. 128-117 (in Persian).
 Sharepour, Mahmoud (2012). Urban Sociology, Tehran, Samt Publications (in Persian).
 Sheikhi, Mohammad; Amanian, Abolfazl (2010). Human agency and poverty, a study of the relationship between effective individual action and economic poverty in marginalized immigrants in Tabriz metropolis. Journal of Welfare Planning and Social Development, 2 (4), 67-91 (in Persian).
 Simler, K. R., & Arndt, C. (2007). Poverty comparisons with absolute poverty lines estimated from survey data. Review of Income and Wealth, 53(2), 275-294.
 Son, T. T. (2015). A critical examination of poverty reduction initiatives in Vietnam (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).
 Tarazkar, MohammadHassan and Zibaei, Mansour (2004). A Study of Social Welfare Criteria and Income and Poverty Distribution: A Case Study of Fars, Isfahan and Semnan Provinces, Journal of Agricultural Economics and Development, Volume twelfth, Number 48 (in Persian).
 Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living. Univ of California Press.
 Turkmeh, Aydin (2018). Informal rethinking and urban poverty / inequality: A methodological perspective, Journal of Space and Dialectics, Number 9 (in Persian).
 World Bank (2018). Land Governance in an Interconnected World. Land and Poverty Conference 2018.