اولویت‌بندی مناطق هشت‌گانۀ کلان‌شهر اهواز از نظر شاخص‌های شهر یادگیرنده

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ‌ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ‌ایران

10.22080/usfs.2022.23461.2254

چکیده

امروزه رقابت شهرها در پذیرش تحولات و یادگیری است. تحول ذهنی فرد در ارتباط با جامعه، شهر را به یک منبع برای یادگیری تبدیل می‌کند. شهر یادگیرنده مهارت‌های ضروری توسعۀ رفاه و پایداری را برای شهروندان فراهم می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، اولویت‌بندی مناطق هشت‌گانۀ کلان‌شهر اهواز از نظر شاخص‌های شهر یادگیرنده است. روش انجام آن، تجربی‌با ماهیتی توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی است. جمع‌آوری داده کتابخانه‌ای و میدانی و جامعۀ آماری کلیۀ ساکنین اهواز است که با استفاده از فرمول کوکران به 384 نمونه تقلیل یافت. ابتدا با مطالعۀ مقالات معتبر، مؤلفه‌های شهر یادگیرنده شناسای و در نهایت پنج شاخص معنوی، دانشی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انتخاب و در قالب پرسش‌نامه با نمونه‌گیری تصادفی ساده منظم بین شهروندان توزیع و تکمیل شد. پاسخ‌ها در نرم‌افزار SPSS ، با ضریب آلفای کرونباخ 945/0 تحلیل شد. پس از تعیین اوزان مؤلفه‌ها در نرم‌افزار SUPER DECISION با به‌کارگیری مدل AHP به اولویت‌بندی مناطق هشت‌گانۀ اهواز پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد کلان‌شهر اهواز از نظر وضعیت مؤلفه‌های شهر یادگیرنده به‌طور کلی در سطحی نامطلوب قرار دارد. همچنین دارای عدم تعادل در مناطق مختلف است. منطقه 2 اهواز بالاترین رتبه از لحاظ مؤلفه‌های شهر یادگیرنده را دارا است و بعد از آن منطقۀ 3 و 4 در رتبه‌های بعد قرار می‌گیرند. مناطق 5 و 6 تقریباً در یک سطح و اولویت، در شرایط نامطلوب قرار می‌گیرند. در واقع شکاف و نابرابری بین مناطق 1 تا 4 با مناطق 5، 6 و 7 ملموس است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل‌های استنباطی نشان داد میزان تمایل شهروندان اهواز در مشارکت و‌ایجاد شهر یادگیرنده، حدود 7/49 درصد کاملاً موافق آموختن و یاد گرفتن و 3/56 درصد کاملاً موافق آموزش به دیگران بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Eight Regions of Ahvaz Metropolis in Terms of Learning City Indicators

نویسندگان [English]

  • Saeid Amanpour 1
  • Fereshteh Abdolabbas 2
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 MA student of Geography and Urban Planning, Faculty of Letters and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Today, cities compete in accepting change and learning. The individual's mental transformation in relation to society turns the city into a resource for learning.  Learning city provides citizens with the essential skills for development, prosperity, and sustainability. The main purpose of this study is to prioritize eight regions of Ahvaz Metropolis in terms of learning city indicators. The research method is experimental with a descriptive-analytical nature and a practical purpose. The data collection is done through library and field studies. The statistical population includes all residents of Ahvaz, reduced to 384 samples using Cochran's formula. First, by studying valid articles, the indicators of the learning city were identified, and finally, the spiritual, knowledge, social, economic, and environmental indicators were selected and distributed, and completed in the form of a questionnaire with regular simple random sampling among the citizens. The answers were analyzed in SPSS with Cronbach's alpha coefficient of 0.945. After determining the weights of the indicators in the SUPER DECISION, the eight regions of Ahvaz were prioritized using the AHP model. The results showed that the metropolis of Ahvaz is generally at an unfavorable level of the learning city's indicators. It also has an imbalance in different regions. Region 2 of Ahvaz has the highest rank in the learning city's indicators and after that regions 3 and 4 are ranked next. Regions 5 and 6 are almost at the same level and priority, in unfavorable conditions. In fact, the gap and inequality between regions 1 to 4 and regions 5, 6, and 7 is tangible. Also, the results of the inferential analysis showed the willingness of the citizens of Ahvaz to participate and create a learning city; about 49.7% were completely in favor of learning and 56.3% were completely in favor of teaching others

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning city
  • Lifelong learning
  • indicators of learning city
  • Ahvaz
 
Afzalnia, M., Oshkooh, H., Kalavi, A. (2010). Evaluation of Formal, Informal and Lifelong Learning Role in the Age of Instable Information. Iranian Journal of Engineering Education, 12(45), 57-68. (In Persian)
Ahvaz Municipality. (2022. April). (In Persian)
Amin, Ash, (2014), lively infrastructure. Journal of Theory, Culture and Society, 31, 7–8, 137–161.
AmirEntekhabi, S., Gholipoor, Y., Meisami, S. (2018). On the Analysis of the Relationship between Learner City and Creative City in order to Achieve Sustainable City (Case Study: Rasht City). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 13(2), 465-482. (In Persian)
Atchoarena, David, Howells, Alex, (2021), advancing learning cities: lifelong learning and the creation of a learning society, book of powering a learning society during an age of disruption, pp. 165-180.
Bayat, S., Qoli poor, A., Poor Ezzat, A. A. (2013). Factors Affecting the Incidence of Learning City in the 6th District of Tehran. International journal of urban and rural management (Previously Urban Management), 11(31), 139-156. (In Persian)
Dayong, Yuan, Min, Gui, Xinyi, Shen, (2019), Building a learning city for sustainable development: spotlight on Beijing, China, Journal of new direction for adult & continuing education, 162, 37-48.
Data.ahvaz.ir, (2016), Publication of statistics and information of Ahvaz city (in Persian).
Facer Ker, Buchczyk Magdalena, (2019), Understanding Learning Cities as discursive, material and affective infrastructures, Routledge, 45, 2, 168-187
Ghasemi, F., Parsa, A., Mehralizadeh, Y., Shahi, S. (2020). Investigating the Interactive Role of University and Municipality in Creating and Developing a Learning City. Quarterly Journals of Urban and Regional Development Planning, 5(12), 157-188. (In Persian)
Holford, John, Hodge, Steven, Milana, Marcella, Waller, Richard, Webb, Sue, (2021), lifelong education international: forwards and/or backwards? International journal of lifelong education, 40, 1, 1-4.
Hosseini, M., shahpari sani, D. (2020). Evaluation of Individual Factors Affecting the Probability of Migration from Khuzestan Province to Other Parts of the Country. Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development), 15(1), 101-124. (In Persian)
Kearns Peter, (2015), Learning Cities on the move, Australian Journal of Adult Learning, 55, 1, 153-168.
Longworth, Norman, Osborne, Michael, (2010), six ages towards a learning region – a retrospective, European journal of education, 45, 3, 368–401.
McFarlane, Colin, (2011), the city as a machine or learning, Journal of Transaction of the institute of British geographers, 36, 3, 360-376.
Messina, Graciela, Valdaes-Cotera, Raul, (2013), educating cities in Latin America, International review of education, 59, 4, 425-441.
Mohammadi Deh Cheshmeh, M., Mohammadi Deh Cheshmeh, M., (2012). Geographical analysis on the ecological consequences of migration in Ahvaz, Population Magazine, 19 (79). 69-82. (In Persian)
Mombeni, I., Ghasemi Ardahaii, A., (2013). Factors influencing the tendency of Ahwaz University professors to emigrate outside Khuzestan Province, Journal of Sociology of Social Issues in Iran, 4 (2). 109-125. (In Persian)
Moznebi, V., Poudat, D., Jafari, D. (2021). Prioritization of recruiting indicators using factor analysis method in the case study of Bandar Abbas. Quarterly Journal of Education in Basic Sciences, 7(22), 11-20. (In Persian)
Nemeth, Balazs, (2020), learning cities – an influential topic for adult education and learning, drawing attention to inclusions, collaboration and innovation, editorial. Studies in Adult Education and Learning, 26, 1, 3–13.
Nemeth, Balazs, (2020), learning cities in progress, journal of andragoska spoznanja, 26, 1, 67-84.
Nichols, Sue, (2018), introducing learning cities, in book learning cities (pp.1-6).
Nichols, Sue. Dobson, S, (2018), Learning cities multimodal explorations and placed pedagogies (1st Ed), Singapore: Springer
Prasad Sacré, Hari, De Visscher, Sven, (2016), learning the City Cultural Approaches to Civic Learning in Urban Spaces (1st Ed), Switzerland: Springer.
Salmanzadeh, S. (2015), Explanatory paradigm of interaction “Learning City” to “Research City” the city of the city of science and technology education. International journal of urban and rural management (Previously Urban Management), 14(38), 105-131. (In Persian)
Saraei, M., Hajforoush, S. (2021). Review of Learning City Indicators in the areas of Yazd city. The Journal of Geographical Research on Desert Areas, 9(1), 87-104. (In Persian)
Sarrafi, M., Ebrahimnia, V., hamedanchi, F. (2020). Higher Education Centers’ Role in Promoting the Acculturation of Learning Urban Community: Sanabad and Jannat Neighborhoods, Mashhad. Journal of Architecture and Urban Planning, 13(29), 33-50. (In Persian)
Sarvar, R., Akbari, M., TaleshAnboohi, M. (2016). The relationship between the factors affecting the formation of learner (Case Study: Bonab). Journal of Geography and Environmental Studies, 5(18), 103-116. (In Persian)
Sheikhzadeh, M., (2006), the effect of education on the cost savings of elementary school students, Conference on innovation in elementary school curricula, Shiraz. (In Persian)
Statistics Center of Iran (2016) Statistical Yearbook of Khouzestan Province. (In Persian)
Seymoar, Nola-Kate, Mullard, Zoe, Winstanley, Marena, (2009), City to city learning, Sustainable Cities.
Teeranon, Phanintra, Phrueksawatnon, Piyada, kaowiwattanakul, Sukanya, (2021), UNESCO Factors Affecting Building Phayao Learning City of Thailand: An Opinion from the Senior Citizens, Journal of Humanities and Social Sciences, 10, 1. 91-103.
Unesco, (2015), UNESCO Global Network of Learning Cities, Guiding Documents, UNESCO Institute or Lifelong Learning (UIL), Hamburg, Germany.
Volkmann, Stefan, (2017), Learning cities, Libreas. Library Ideas, 32. DOI: 10.18452/19105
Webb, Sue, Holford, John, Hodge, Steven, Milana, Marcella, Waller, Richard, (2020), learning cities and implications for adult education research, International journal of lifelong education, 39, 5-6, 423-427.
Yousefi, M., Shieh, E., Khatibi, M., Saeidi Rezvani, N. (2020). Investigating the Relationship between Learning City and the Level of Citizens' Participation in Different Fields (Case Study: Qazvin, Iran). Socio-Cultural Strategy, 9(2), 103-140. (In Persian)
Yousefi, M., Shieh, E., khatibi, M., saeidi rezvani, N. (2019). Identifying and prioritizing the components of the learning city with an emphasis on the lifelong learning. Educational Innovations, 18(3), 105-126. (In Persian)
Zhonghai, Ye, Yong, Zhang, Lihua, Ma, (2018), A Historical Overview of China’s Learning City Construction: Since the 1990’s, Journal of Open Education Journals, 1, 1