تحلیل شاخص های مسکن در شهر آمل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر،‌ایران

10.22080/usfs.2022.23275.2241

چکیده

مسکن یکی از شاخص‌های اجتماعی پایه است. کیفیت زندگی و رفاه افراد و مکانها را مشخص می‌کند. امروزه مفهوم مسکن دیگر صرفاً به‌عنوان سرپناه مطرح نیست بلکه نقش حیاتی در دستیابی‌به توسعۀ پایدار دارد. بنابراین توسعۀ مسکن به‌عنوان یک موضوع چند بعدی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌ریزی و مدیریت شهری به شمار می‌رود. این پژوهش با هدف بررسـی و تحلیل شاخص‌های کیفیت مسکن در محله‌های شهر آمل تدوین شده‌است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی – توسعه‌ای و از نظر ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات مورد‌نیاز از بلوک‌های آماری شهر آمل در سرشماری 1395 استخراج شده‌است. نتایج به‌دست آمده از روش تحلیل عاملی نشان داد که 4 عامل اصلی در کیفیت مسکن محله‌های شهر آمل تأثیرگذارند که در مجموع 86 درصد از واریانس را تبیین کرده‌اند. پهنه‌بندی کیفیت مسکن نشان داد که در مجموع پهنۀ مسکونی مناسب با 55 درصد از مساحت و 66 درصد از جمعیت، بیشتر در نیمۀ غربی‌رودخانۀ هراز و در امتداد محور شمالی - جنوبی‌شهر وجود دارد و پهنۀ مسکونی نامناسب نیز با 24 درصد مساحت و 21 درصد از جمعیت در بافت‌های قدیم،‌ فرسوده و بافت‌های پیرامونی متصل به محدودۀ شهری و به‌ویژه در نواحی غرب، شمال شرقی و شرق شهر دیده می‌شود. بر اساس روش تحلیل خوشه‌ای، محله‌های آمل در پنج خوشه طبقه‌بندی شده‌اند، خوشۀ اول 4 محله و24 درصد از مساکن شهر، خوشۀ دوم 2 محله و 9 درصد از مساکن، خوشۀ سوم 3 محله و 9 درصد از مساکن ، خوشۀ چهارم 2 محله و 6 درصد از مساکن و خوشۀ پنجم 9 محله و حدود 50 درصد از کل مساکن شهر را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Housing Indicators in Amol City

نویسنده [English]

  • Amer Nikpour
Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Housing is one of the basic social indicators that determines the quality of life and well-being of people and places. Today, the concept of housing plays a vital role in achieving sustainable development. Therefore, housing development as a multidimensional issue is one of the most important goals of urban planning and management. This study has been compiled with the aim of reviewing and analyzing housing quality indicators in the neighborhoods of Amol City. The present study is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. The required data has been extracted from the statistical blocks of Amol City in 2016 census. The results obtained from the factor analysis method showed that 4 main factors affect the quality of housing in the neighborhoods of Amol City, explaining a total of 86% of the variance. Housing quality zoning showed that, in total, the suitable residential region covering 55% of the area and including 66% of the city population is more concentrated in the western half of Haraz River and along the north-south axis while the unsuitable residential region covering 24% of the area and 21% of the population can be seen in old, worn and surrounding textures connected to the urban area, in the western, northeastern, and eastern zones of the city. According to the cluster analysis method, the neighborhoods of Amol City are classified into five clusters; in the first cluster, there are 4 neighborhoods and 24% of the total housing; in the second cluster, there are 2 neighborhoods and 9% of the total housing; in the third cluster, there are 3 neighborhood and 9% of the total housing; in the fourth cluster, there are 2 neighborhoods and 6% of the total housing; and in the fifth cluster, there are 9 neighborhoods and 50% of the total housing of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing indicators
  • Factor Analysis
  • Cluster Analysis
  • Amol
Afsah. H, F.S, Zabihi, H, Jahanshahloo, L (2019), Predicting the N. of residential units in Tehran in order to classify them into economic competitiveness, Bi-Quarterly Journal of Urban Ecological Research, Vol. 10, N. 20: 110-97.
AlAl-Hesabi, M, Hosseini, S.B, Nasbi, F (2011), Study of sustainable development from economic and environmental perspectives with housing situation, case study; Bushehr Old Texture Housing, Journal of Regional Economics and Development, First Year, No. 1: 165-152.
Arnott, R (2008). Housing Policy in Developing. Countries: The Importance of the Informal Economy, World Bank, Commission on Growth and Development, Pp.11-20
Awada, M., Becerik-Gerber, B., Hoque, S., O'Neill, Zh., Pedrielli, G., Wen, J., Wu, T. (2021). Ten questions concerning occupant health in buildings during normal operations and extreme events including the COVID-19 pandemic. Building and Environment, Volume 188, Issue 0360-1323. doi 10.1016/j.buildenv.2020.107480
Azizi, Mohammad Mehdi (2004), The place of housing indicators in housing planning, Journal of Fine Arts, No. 17: 42-31
Baer, W. C. (2014). Using Housing Quality to Track Change in the Standard of Living and Poverty for Seventeenth-Century London. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 47(1), 1-18.
Barton, H., Tsourou, C (2013). Healthy urban planning. Routledge.
Bazi, K., Kiani A., Javaheri A. (2013). Assessment of residential neighborhoods stability indicators. Journal of Geographical Researches (GeoRes), 27 (4), 225-246. (in Persian)
Dewilde, C. (2021). How housing affects the association between low income and living conditions-deprivation across Europe. Socio-Economic Review, Socioecon Rev, 1475-1461. doi 10.1093/ser/mwab003.
Edwards, B., Turret, D (2000). Sustainable housing: principles and practice, E&FNSpon, London.
Fani, Z., Koozegar, L., & Samani M. A. (2020). Comparative analysis of sustainable housing indicators in the old and new urban context (Case study: the context of Atabak and Punak neighborhoods of Tehran). Journal of Urban Research and Planning, Vol.11, NO. 42, pp. 137-152. [in Persian].
General Economics Division. (2018). Sustainable development Goals: Bangladesh progress report 2018. In United nations department of economic and social affairs (Issue December).
Ghasemi, E., Ebrahimzadeh, I. (2015). Assessment of the Physical Indexs of Urban Housing by Sustainable Development Approach Case Study: City of Saman. Journal of Urban - Regional Studies and Research, 7(26), 83-104. (in Persian)
Glabchikov, A., Badiana, A. (2012). Sustainable housing for sustainable cities: A policy framework for developing countries.
Hui, E., Yu, K.H., Ho, V, (2006), Housing Sustainability in Hong Kong: A MarketBased Perspective, Pacific Rim Property Research Journal, Volume 12, No 2, Pages 146-161. doi 10.1080/14445921.2006.11104203
Kalantidou, E. (2020). Housing precariousness: The need for and feasibility of sustainable housing in Australia. journal of Geoforum, Received 15 May 2020; Received in revised form 6 September 2020; Accepted 8 September 2020.
Lawrence, R.J (1995). Housing quality: an agenda for research. Urban Studies, 32(10), 1655- 1664.
Lotfi, S., Khirkhah, Z. (2012). Study of Qualitative and Quantitative and Housing Forecast Requirement (Case Study Sari to Horizon 1400). Geographical Journal of Chashmandaz-E-Zagros, 4(12), 41-58. (in Persian)
Maleki Saeed (2003), The Role of Social Indicators in Housing Development Planning in Ilam, Housing and Revolution Quarterly, Islamic Revolution Housing Foundation, No. 104: 126-101.
Masoudi Rad, M., Ebrahimzadeh, I., Rafieian, M. (2015). Assessment of Housing Sustainability in Social Housing Policies, Case study: Hezar Dastgah Rental Housing of Khorramabad City. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 3(4), 447-465. doi: 10.22059/jurbangeo.2015.57412. (in Persian)
Meshkini, A., Zarghamfard, M. (2018). The right to decent housing: a component of the right to the city. Tehran: Tahan publisher. (in Persian)
Mete, S and Xue, J., (2020), Integrating environmental sustainability and social justice in housing development: two contrasting scenarios, Progress in Planning, Vol. 135, No. 3: 1-16.
Miller, W., Buys, L, (2013), Factors influencing sustainability outcomes of housing in subtropical Australia, Journal of Smart and Sustainable Built Environment, Volume2, No 1, 2013, Pages 60-83. DOI 10.1108/20466091311325854
Mohammadi, G (2021). Spatial analysis of housing situation in urban areas of the country with spatial statistics methods. Sustainable Development & Geographic Environment, (), -, - doi: 10.29252/sdge.2021.203403.0. (in Persian).
Nasrabadi, M, Hatami Nejad, H (2017), An Analysis of Housing Sustainability Indicators in District One of Mashhad, Journal of Geography and Planning, Vol. 22, N. 66: 327-307.
Statistics Center of Iran (2006 and 2016) Population and Housing Census of Statistics Center. (in Persian).
Streimikiene, D (2015). Quality of life and housing. International. Journal of Information and Education Technology, 5(2), 140
TahmasebiMogaddam, H., Ahadnejad, M., Tymouri, A (2020). Spatial analysis of qualitative and quantitative indicators of housing in urban areas with Sustainable Housing Approach (Case study: Zanjan city). Journal of Urban Social Geography, 7(1), 255-271. (In Persian)
Tupenaite, L., Lill, I., Geipele, I., and Naimaviciene, J., (2017), Ranking of Sustainability Indicators for Assessment of the New Housing Development Projects: Case of the Baltic States, Journal of Resources, Vol, 6:55- 71.
Turcu, Cerjio. (2013), Re-thinking sustainability indicators: Local perspectives of urban sustainability. J. Environ, Journal of Plan, No, 56: 689-720.
Wallbaum, H.; Ostermeyer, Y.; Salzer, C.; Zea Escamilla, E. (2012), Indicator based sustainability assessment tool for affordable housing construction technologies, No, 18., Ecol. Indic:353-364.
Wheeler,S.M.(2014).Planning for Sustainability
Creating Livable, Equitable and Ecological Communities. London, Routledge
With, R (2002). Building the ecological city, wood head, publishing CRC Press 2002.
Zaker Haghighi, K. (2011). Study of different dimensions of achieving sustainable housing, the second conference on sustainable architecture, Hamedan. (in Persian)
Zebardast, E., Ramezani, R. (2016). Evaluating Urban Poverty and its Relationship with Access to Services in Qazvin City. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 21(2), 45-54. doi: 10.22059/jfaup.2016.60160. (in Persian)
Zyari, S., Farhudi, R., Porahmad, A., Hataminegad, H. (2018). Analysis of sustainable housing in Karaj City. Geography and Development Iranian Journal, 16(52), 141-156. doi: 10.22111/gdij.2018.4119. (in Persian)
Yip, N.M, Mohamad, J, and Ching, G,H, (2017), Indicators of Sustainable Housing Development (SHD): A Review and Conceptual Framework, International Journal of Scientific & Engineering Research Vol, 8:1- 9