بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کلان‌شهرها (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22080/usfs.2022.23578.2262

چکیده

در سال‌های اخیر با افزایش روزافزون جمعیت تغییرات بارزی در وضعیت پوشش زمین به‌وجود آمده‌است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در حال حاضر تغییر پوشش غیراصولی اراضی یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در شهرهای کشور است که بسیاری از آثار زیان‌بار آن ممکن است در آینده‌ای نزدیک عینیت پیدا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تغییر پوشش اراضی در حاشیۀ کلان‌شهر رشت به‌دنبال پاسخ به این سؤالات است که مؤلفه‌های تأثیرگذار بر افزایش سرعت روند تغییر پوشش اراضی حاشیه شهری کدامند و چه راهبردهایی جهت کاهش سرعت این روند وجود دارد و روند تغییرات کاربری زمین (کشاورزی به مسکونی) در شهر رشت در سال‌های اخیر چگونه بوده‌است. تحقیق حاضر از جهت روش، توصیفی- اکتشافی و دارای رویکرد کیفی است. به‌منظور گردآوری اطلاعات مورد‌نیاز از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعۀ پیمایشی از طریق انجام مصاحبه‌ به‌روش نیمه‌ساختار یافته و عمیق استفاده شده‌است. یافته‌ها و نتایج در این پژوهش نشان‌دهندۀ این است که مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تغییر پوشش اراضی حاشیه‌ای در دسته‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست‌محیطی و مدیریتی قابل‌تقسیم ‌هستند در این خصوص مهاجرت افراد از روستاهای پیرامون به شهر و ایجاد پدیدۀ‌ حاشیه‌نشینی ماهیت توریستی شهر رشت و جذب بالای گردشگر و افزایش پدیدۀ پراکنش شهری جزء مهم‌ترین عوامل هستند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اراضی موجود در حاشیۀ کلان‌شهرها از مهم‌ترین ارکان هر شهر محسوب می‌شوند و با توجه به سیر صعودی تغییر کاربری اراضی، ارائۀ راهبردها و راهکارهای متنوع ضرورت می‌یابد. در همین راستا می‌توان گفت راهبردهای گوناگونی همچون اختصاص مالیات سبز برای تغییر کاربری ‌ترویج توسعۀ میان‌افزا و بازتعریف جایگاه فعالیت‌های مرتبط به کشاورزی جهت کاهش سرعت این تغییرات وجود دارند که اجرای به‌موقع آن‌ها می‌تواند بر رفع و یا کاهش آثار سوء و منفی تغییر پوشش اراضی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the change of land coverage in the outskirts Of The metropolises (Case study: Rasht city)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Salaripour 1
  • reyhaneh kavianilima 2
  • Zahra ahmadi 2
  • maryam Golpour 2
1 Assistant Professor in urban planning, University of Guilan, Rasht, Iran
2 M.A in Urban Planning, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Abstract
In recent years, with the increasing population, there have been significant changes in the state of land cover, and this trend will continue in the future. Currently, unprincipled change of the land cover is one of the most important problems in the cities of the country, and many of its harmful effects may become apparent in the near future. This study aims to investigate the situation of land cover change in the outskirts of Rasht metropolis seeks to answer the questions that what are the factors affecting the acceleration of the process of land cover change? What are the strategies to slow down this process and what has been the trend of land use change (agriculture to residential) in Rasht city in recent years? The present study has a descriptive exploratory method and a qualitative approach. In order to collect the required information from the two methods of library studies and survey study through conducting interview in a semi-structured and in-depth method used. Findings and results in this study show that the components affecting the change of marginal land cover can be divided into different social, economic, physical, environmental and managerial categories In this regard, the migration of people from the surrounding villages to the city and the creation of the phenomenon of suburbanization and the tourist nature of Rasht and the high attraction of tourists and increasing the phenomenon of urban dispersion are among the most important factors.In general, it can be concluded that the lands on the outskirts of metropolises are the most important pillars of any city.In this regard, it can be said that there are various strategies such as allocating green taxes for land use change - promoting intermediate development and redefining the position of agricultural activities to reduce the speed of these changes, which Their timely implementation can eliminate or reduce the negative effects of land cover change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land cover change
  • Qualitative research
  • outskirts Of The metropolises
  • Rasht
Afrakhteh, Hassan and Hajipour, Mohammad (2013). Urban creep and its consequences in sustainable rural development (Case: villages around Birjand). Journal of Geography, (11) 39, 176-149 (in Persian(
Barati, Ali Akbar, Asadi, Ali, Kalantari, Khalil, Azadi, Hossein and Mamourian, Mohsen (2014). Analysis of the effects of agricultural land use change from the perspective of experts of the Agricultural Land Activities Organization in Iran, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, (4) 45, 650-639 (in Persian)
Zaheri, Mohammad (2008). The role of the trend of physical expansion in the city of Tabriz in creating changes in the use of suburban lands and villages in the area of influence Case study; Lower timber villages, famous garden, Shadabad, elders and Kondrood, Journal of Geography and Development, (6) 11, 198-181 (in Persian)
Gholami, Shayesteh, Habib Nejadroshan, Mahmoud and Mostafa, Nouripour. (2015). Investigating the effect of population growth on land use change (Case study of Noor watershed). Iranian Natural Ecosystems Quarterly, 6 (2): 37-56 (in Persian)
Karbasi, Alireza, Yazdankhah, Banafsheh and Mohammadzadeh, Seyed Hossein (2015) Investigating the Factors Affecting Agricultural Land Use Change in Khorasan Razavi, Journal of Environmental Studies (1) 44, 111-99 (in Persian)
Kalali Moghadam, Jila (2015). Investigating the Factors Affecting the Change of Agricultural Land Use (Case Study: Rural Areas of Rasht County), https://civilica.com/doc/663859 Remote Sensing Center of the Iranian Space Agency, 1400 (in Persian)
Mousavi, Ameneh, Ahmadi, Bahman and Dadgar, Mohammad (2017). Analysis of the effects of intercity flows on land use changes outside urban areas; Case study: Lands around the transportation axes of Babol, Ghaemshahr and Sari, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, (46) 17, 193-177 (in Persian)
Adamiak, C. (2016). Cottage sprawl: Spatial development of second homes in Bory Tucholskie, Poland. Landscape and Urban Planning, 147, 96–106
Anna‚ M.‚ Hersperger, Eduardo Oliveira, Sofia Pagliarin, Gaëtan Palka, Peter Verburg, Janine Bolliger, Simona Grădinaru, (2018), Urban land-use change: The role of strategic spatial planning, journal of Global Environmental Change 51‚ Pp 32–42.
Aspinall, J.‚ Richard, Hill, Michael, J.‚ (2008). Land use change: Science, policy and management, CRC Press: Taylor and Francis Group, 185 p.
Baig, M. F., Mustafa, M. R. U., Baig, I., Takaijudin, H. B., & Zeshan, M. T. (2022). Assessment of Land Use Land Cover Changes and Future Predictions Using CA-ANN Simulation for Selangor, Malaysia. Water, 14(3), 402.
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
Dadashpoor, H., & Salarian, F. (2020). Urban sprawl on natural lands: Analyzing and predicting the trend of land use changes and sprawl in Mazandaran city region, Iran. Environment, Development and Sustainability, 22(2), 593-614.‏
Foley JA, DeFries R, Asner GP, Barford C, Bonan G, Carpenter SR, Chapin FS, Coe MT, Daily GC, Gibbs HK, Helkowski JH, Holloway T, Howard EA, Kucharik CJ, Monfreda C, Patz JA, Prentice IC, Ramankutty N, Snyder PK (2005) Global consequences of land use. Science 309:570–574
Geist, H. J. & Lambin, E. F. (2002). Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation: Tropical forests are disappearing as the result of many pressures, both local and regional, acting in various combinations in different geographical locations, BioScience,52(2):143-150
Goldstein, J. H., Caldarone, G., Duarte, T. K., Ennaanay, D., Hannahs, N., Mendoza, G., ... & Daily, G. C. (2012). Integrating ecosystem-service tradeoffs into land-use decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(19), 7565-7570.
Jafari, F., Moazzeni, M., & Badali, A. (2020). Futures Study of Urban Land Use Change in Tabriz Metropolis. Spatial Planning, 10(2), 1-22.‏
 
Jordan, G., Van, R.A., Szilassi, P., Csillag, G., Mannaerts, C., &Woldai, T. (2005). Historical land use changes and their impact on sediment fluxes in the Balaton Basin (Hungary). Agriculture, Ecosystem and Environment, 108, 119–133, doi:10.1016/j.agee.2005.01.013.
 
Lovell, S. T. (2010). Multifunctional urban agriculture for sustainable land use planning in the United States. Sustainability, 2(8), 2499-2522.‏
Mitsuda, Y., & Ito, S. (2011). A review of spatial-explicit factors determining spatial distribution of land use/land-use change. Landscape and Ecological Engineering, 7(1), 117-125.‏
Roebeling, P. C., Bohnet, I., Smith, M., Westcott, D., Kroon, F. J., Hartcher, M., ... & Vleeshouwer, J. (2005). Landscapes toolkit for triple-bottom-line assessment of land use scenarios in Great Barrier Reef catchments.‏
Skalos, J.,Weber, M., Lipsky’, Z., Trpa’kova’, I., Santruckova’, M., Uhlı’rova’, L., et al. (2011). Using old military survey maps andorthophotograph maps to analyse long-term land cover changes: Case study (Czech Republic). Applied Geography, 31,426–438, doi:10.1016/j.apgeog.2010.10.004.
Skokanová, H., Havlíček, M., Borovec, R., Demek, J., Eremiášová, R., Chrudina, Z., ... & Svoboda, J. (2012). Development of land use and main land use change processes in the period 1836–2006: case study in the Czech Republic. Journal of maps, 8(1), 88-96.‏
Verburg P., Schot P., Dijst M & Veldkamp A (2004) Land-use change modeling: Current practice and research priorities. GeoJournal. 61. 309-324
Westervelt, J., BenDor, T., & Sexton, J. (2011). A technique for rapidly forecasting regional urban growth. Environment and Planning B: Planning and Design, 38(1), 61-81.‏
Hashim, B. M., Al Maliki, A., Sultan, M. A., Shahid, S., & Yaseen, Z. M. (2022). Effect of land use land cover changes on land surface temperature during 1984–2020: A case study of Baghdad city using landsat image. Natural Hazards, 112(2), 1223-1246.
Song, Y., Yeung, G., Zhu, D., Xu, Y., & Zhang, L. (2022). Efficiency of urban land use in China’s resource-based cities, 2000–2018. Land Use Policy, 115, 106009.
Kukulska-Kozieł, A., Szylar, M., Cegielska, K., Noszczyk, T., Hernik, J., Gawroński, K., ... & Kovács, K. F. (2019). Towards three decades of spatial development transformation in two contrasting post-Soviet cities—Kraków and Budapest. Land use policy, 85, 328-339.
Shorabeh, Nabizadeh, S.., Kakroodi, A. A., Firozjaei, M. K., Minaei, F., & Homaee, M. (2022). Impact assessment modeling of climatic conditions on spatial-temporal changes in surface biophysical properties driven by urban physical expansion using satellite images. Sustainable Cities and Society,bhttp://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2022.103757
Salaripour, A., Alizadeh, F., & Talebvaliolah, N. (2022). a Analysis of Non-Feasibility of Master Plans for Small cities (case study: Sangar-Khoshkebijar- Shaft- in Guilan Province), Baghe Nazar, 19 (110) (in Persian)