بررسی میزان تاثیر دلبستگی شهروندان بر مشارکت پذیری آن ها (مطالعه موردی: محله شهیدان)

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان

چکیده

دلبستگی به یک مکان خاص نشان‌دهندۀ معناداری و اهمیت آن مکان برای شهروندان بوده و پیامدهای مثبتی به دنبال دارد، ازجمله اینکه شهروندان دغدغۀ بهبود وضعیت محله یا محل زندگی خود را داشته باشند که زمینۀ شکل‌گیری فعالیت‌های محله‌ای و مشارکت شهروندان می‌شود. این پژوهش با عنوان بررسی میزان تأثیر دلبستگی شهروندان بر مشارکت‌پذیری آنها در محدودۀ خیابان شهیدان است لذا هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر دلبستگی شهروندان به محل زندگی خود در مشارکت‌پذیری مدنی و اجتماعی آنها است. در همین راستا برای جمع‌آوری اطلاعات پژوهش تعداد 384 پرسش‌نامه در محدودۀ محلۀ شهیدان واقع در منطقۀ 9 شهرداری تهران، بین ساکنین توزیع و تکمیل گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS3 بهره گرفته شده است که نهایتاً با آزمون‌های تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی و تحلیل توصیفی و کمی داده‌ها به تحلیل داده‌ها پرداخته‌ایم. با توجه به یافته‌های پژوهش به ترتیب شاخص‌های «دلبستگی شهروندان به محله» و «مشارکت شهروندان» میانگین 08/3 و 03/3 را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از وضعیت مطلوب هردوی این شاخص‌ها در این محله دارد. همچنین ساکنین این محله تمایل بالایی به برقراری تعامل با همسایگان و در مقابل پایین‌ترین تمایل را در مشارکت در امور مالی در محلۀ خود داشته‌اند. از سویی دیگر توجه به نتایج مدل‌سازی، شاخص دلبستگی شهروندان به محلۀ خود موفق به پیش‌بینی 1/38 درصد از شاخص مشارکت شهروندان شده است و این به معنی وجود رابطۀ مستقیمی میان دلبستگی افراد این محله و مشارکتشان در امور شهری و محلی خود است. به‌عبارت‌دیگر مشارکت‌پذیری و مشارکت مدنی شهروندان تابعی از دلبستگی شهروندان است و می‌توان با افزایش میزان دلبستگی شهروندان به محل زندگی خود و ایجاد یک رابطۀ عاطفی میان افراد و محل زندگی آنها، میزان این مشارکت‌پذیری را افزایش داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Citizens' Attachment on Their Participation (Case Study: Shahidan Neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Molavi 1
  • Arman Hamidi 2
1 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture & Art. University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of urban planning, University of Guilan
چکیده [English]

Attachment to a specific place shows the significance and importance of that place for citizens and has positive consequences. Belonging causes citizens to be concerned about improving the condition of their neighborhood or place of residence, which becomes the basis for the formation of neighborhood activities and citizens' participation. The purpose of this research is to investigate the impact of citizens' attachment on their participation. In this regard, in order to collect research data, 384 questionnaires were distributed and completed among the residents of the Shahidan neighborhood located in District 9 of Tehran Municipality. SPSS and Smart PLS3 software were used to analyze the obtained data. According to the findings of the research, the indexes of "Citizens' attachment to the neighborhood" and "Citizens' participation" have an average of 3.08 and 3.03 respectively, which shows the favorable status of both of these indicators in this neighborhood. Moreover, the residents of this neighborhood have a high desire to interact with their neighbors, and on the other hand, they have the lowest desire to participate in financial affairs in their neighborhood. Additionally, paying attention to the modeling results, the index of citizens' attachment to their neighborhood has succeeded in predicting 38.1% of the citizens' participation index, which means that there is a direct relationship between the attachment of the people of this neighborhood and their participation in their urban and local affairs. In other words, citizens' participation and civil participation are a function of citizens' attachment, and it is possible to increase the amount of this participation by increasing citizens' attachment to their place of residence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment
  • participation
  • participation of citizens
  • attachment to the neighborhood
  • Tehran
 
Amin Bidokhti, A. A., Jafari, S., & farhadi, V. (2015). The Relationship of Community Attachment and Community Involvement with Sustainable Tourism Development: The Mediating Role of Perceived Effects. Tourism Management Studies, 9(26), 7-30 ]In Persian[.
Anindya, S., Leolita, V., & Abraham, J. (2014). The role of psychology in enhancing public policy: Studies on political apathy and attachment to the city in Indonesia. International Journal of Research Studies in Psychology, 3, 99-114.
Belanche, D., Casaló, L. V., & Orús, C. (2016). City attachment and use of urban services: Benefits for smart cities. Cities50, 75-81.
Bischoff, L. P. (2022). Predicting Neighborhood Attachment in Germany.
Bonaiuto, M., Carrus, G., Martorella, H., & Bonnes, M. (2002). Local identity processes and environmental attitudes in land use changes: The case of natural protected areas. Journal of economic psychology23(5), 631-653.
Boudjelida, A., Mellouli, S., & Lee, J. (2016, March). Electronic citizen's participation: Systematic review. In Proceedings of the 9th international conference on theory and practice of electronic governance (pp. 31-39).
Brown, B., Perkin, D., & Brown, G. (2003). Place attachment in a revitalizing neighbourhood: Individual and block levels of analysis. Journal of Environmental Psychology, 23, 259–271.
Bryson, J. M., Quick, K. S., Slotterback, C. S., & Crosby, B. C. (2013). Designing public participation processes. Public administration review73(1), 23-34.
Buckwalter, N. D. (2014). The potential for public empowerment through government‐organized participation. Public Administration Review74(5), 573-584.
Callahan, K. (2007). Citizen participation: Models and methods. International Journal of Public Administration30(11), 1179-1196.
Capra, C. F. (2016). The Smart City and its citizens: Governance and citizen participation in Amsterdam Smart City. International Journal of E-Planning Research (IJEPR)5(1), 20-38.
Casakin, H. P., & Kreitler, S. (2008). Place attachment as a function of meaning assignment. Open Environmental Sciences Journal2(1), 80-87.
Casakin, H., Hernández, B., & Ruiz, C. (2015). Place attachment and place identity in Israeli cities: The influence of city size. Cities42, 224-230.
Cornwall, A. (2002). Locating citizen participation.
Costa, R., Wang, C., & Baker, J. W. (2022). Integrating Place Attachment into Housing Recovery Simulations to Estimate Population Losses. Natural Hazards Review23(4), 04022021.
Dalton, R. J., & Welzel, C. (Eds.). (2014). The civic culture transformed: From allegiant to assertive citizens. Cambridge University Press.
Ebdon, C., & Franklin, A. L. (2006). Citizen participation in budgeting theory. Public administration review66(3), 437-447.
Florek, M. (2011). No place like home: Perspectives on place attachment and impacts on city management. Journal of Town & City Management1(4), 346-354.
Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. Public administration review75(4), 513-522.
Guàrdia, J., & Pol, E. (2002). A critical study of theoretical models of sustainability through structural equation systems. Environment and Behavior34(1), 137-149.
Hadafi, F. (2021). Place Attachment , Civic Engagement and Risk Preparedness (A case study of Bagmisheh, Tabriz). Community Development (Rural and Urban Communities), 13(1), 285-313 ]In Persian[.
Hansen, H. S., & Reinau, K. H. (2006, September). The citizens in e-participation. In International Conference on Electronic Government (pp. 70-82). Springer, Berlin, Heidelberg.
Hernández, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E., & Hess, S. (2007). Place attachment and place identity in natives and non-natives. Journal of environmental psychology27(4), 310-319.
Hipp, J. R., & Perrin, A. (2006). Nested loyalties: Local networks' effects on neighbourhood and community cohesion. Urban Studies43(13), 2503-2523.
Kamalipour, H., Yeganeh, A. J., & Alalhesabi, M. (2012). Predictors of place attachment in urban residential environments: A residential complex case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences35, 459-467.
Kern, A. (2017). The Effect of Direct Democratic Participation on Citizens' Political Attitudes in Switzerland: The Difference between Availability and Use. Politics and Governance5(2), 16-26.
Knez, I. (2005). Attachment and identity as related to a place and its perceived climate. Journal of environmental psychology25(2), 207-218.
Kweit, M. G., & Kweit, R. W. (2004). Citizen participation and citizen evaluation in disaster recovery. The American Review of Public Administration34(4), 354-373.
Lewicka, M. (2005). Ways to make people active: The role of place attachment, cultural capital, and neighborhood ties. Journal of environmental psychology25(4), 381-395.
Lewicka, M. (2010). What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment. Journal of environmental psychology30(1), 35-51.
Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years?. Journal of environmental psychology31(3), 207-230.
Luo, X. I., Hipp, J. R., & Butts, C. T. (2022). Does the spatial distribution of social ties impact neighborhood and city attachment? Differentials among urban/rural contexts. Social Networks68, 374-385.
Manzo, L. C., & Perkins, D. D. (2006). Finding common ground: The importance of place attachment to community participation and planning. Journal of planning literature20(4), 335-350.
Mobaraki M, Salihi S. The Quality of Urban Services, Citizenship Commitment and Sense of Social Belonging. refahj 2014; 13 (50) :275-315 ]In Persian[.
Mohammadi, S. H., Norazizan, S., & Nikkhah, H. A. (2018). Conflicting perceptions on participation between citizens and members of local government. Quality & quantity52(4), 1761-1778.
Mohamadi, J., Bagheri, K., & Heydari, S. (2015). Measuring and investigating the participation of citizens in urban affairs and factors affecting it (case study: Sanandaj city), Social analysis of order and social inequality, 7(2), 179-209 ]In Persian[.
Moulay, A., Ujang, N., Maulan, S., & Ismail, S. (2018). Understanding the process of parks’ attachment: Interrelation between place attachment, behavioural tendencies, and the use of public place. City, Culture and Society14, 28-36.
Nikkhah, H., & Ahmadi, Z. The investigation of socio-cultural factors on social participation among the BandarAbbass citizen. scds 2017; 6 (1) :159-184 ]In Persian[.
Ploštajner, Z., & Mendeš, I. (2005). Citizens Participation. How to Improve Development on Local Level, 97-113.
Roberts, N. (2004). Public deliberation in an age of direct citizen participation. The American review of public administration34(4), 315-353.
Rollero, C., & De Piccoli, N. (2010). Does place attachment affect social well-being?. European Review of Applied Psychology60(4), 233-238.
Rollero, C., & De Piccoli, N. (2010). Place attachment, identification and environment perception: An empirical study. Journal of environmental psychology30(2), 198-205.
Soleimani, A., Nohegar, A., & Salehi, E. (2019). Effects of Place Attachment Component's on Social Participation in Environmental Protection (Case study: Region one of Tehran municipality). Journal of Environmental Science Studies, 4(1), 1013-1020 ]In Persian[.
Stedman, R. C. (2003). Is it really just a social construction? The contribution of the physical environment to sense of place. Society &Natural Resources16(8), 671-685.
Tsekoura, M. (2016). Debates on youth participation: from citizens in preparation to active social agents. Revista Katálysis, 19, 118-125.
Turnhout, E., Van Bommel, S., & Aarts, N. (2010). How participation creates citizens: participatory governance as performative practice. Ecology and Society15(4), 1-15.
Ujang, N. (2012). Place attachment and continuity of urban place identity. Procedia-Social and Behavioral Sciences49, 156-167.
Ujang, N., & Muslim, Z. (2014). Walkability and attachment to tourism places in the city of Kuala Lumpur, Malaysia. Athens journal of Tourism2(1), 53-65.
Westin, K. (2016). Place attachment and mobility in city regions. Population, Space and Place22(8), 722-735.
Xie, S., & Huang, X. (2022). Flowing sense of place: Perceptions of host city impacting on city attachment of rural-urban migrants in China. International Journal of Intercultural Relations88, 106-118.
Yuan, Q., Song, H., Chen, N., & Shang, W. (2019). Roles of tourism involvement and place attachment in determining residents’ attitudes toward industrial heritage tourism in a resource-exhausted city in China. Sustainability11(19), 5151.