دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، آذر 1402، صفحه 7-277 

مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

فراتحلیلی بر پژوهش های حوزه ی اسکان غیررسمی در ایران

صفحه 7-37

10.22080/usfs.2023.24744.2345

فاطمه الهقلی تبار نشلی؛ عیسی پیری؛ غلام حسن جعفری؛ عامر نیک پور؛ مریم حاجی زاده


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

تحلیل ساختار کالبدی _فضایی شهرهای کوچک نوپا در انتظام شبکۀ شهری مورد مطالعه: شبکۀ شهری استان گلستان

صفحه 113-142

10.22080/usfs.2023.24941.2336

حسین عموزاد مهدیرجی؛ عبدالحمید نظری؛ اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی