شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برند شهری، شهر سهند

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

شهر سهند علی‌رغم دارا بودن پتانسیل‌هایی برای حضور در عرصۀ برندسازی شهری و خلق برندی منحصربه‌فرد برای بهره‌مندی از مزیت‌های برندینگ شهری، هنوز جایگاه مناسب خود را در این زمینه نیافته است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برند شهری،شهر سهند است. ازنظر هدف‌گذاری کاربردی و ازنظر روش‌شناسی به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. در روند تهیه و تولید داده‌ها ابتدا مؤلفه‌های تببین‌کنندۀ برند شهری با استفاده از نظرات 30 نفر از اساتید و کارشناسان سازمان‌های مربوطه از طریق روش دلفی شناسایی شده‌ است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات 18عامل به‌عنوان عوامل تأثیرگذار قوی بر برند شهری، شهر سهند از مدل‌سازی تفسیری-ساختاری ISM و سپس با نرم‌افزار میک‌مک بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص‌های رسانه‌های جمعی، کالبدی و محیط‌زیست جزو تأثیرگذارترین مؤلفه‌های برند شهری و شاخص‌های شهرت مطلوب، حس غرور و افتخار به شهر، حس تعلق، جذابیت شهر، تسهیلات گردشگری، مهاجرت و مشارکت جزء تأثیرپذیرترین عوامل به شمار می‌آیند. همچنین نتایج حاصل از میک‌مک نشان می‌دهد که شاخص‌های تأثیرگذار جزء متغیرهای کلیدی هستند که این عوامل از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و بیشترین تأثیر را بر توسعۀ برند شهری در شهر سهند می‌گذارد و همچنین سایر شاخص‌ها جزء متغیرهای پیوندی است که از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردارند. بنابراین جهت انجام اقدامات لازم نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Brand of Sahand City with an Interpretive Structural Modeling Approach

نویسنده [English]

  • lida balilan asl
Associate Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Despite the fact that the new city of Sahand has high a potential for an all-around presence in the field of urban branding and creating a unique brand to benefit from the advantages of urban branding, it has not yet found its proper place in this field. The current research aims to identify and prioritize factors affecting the city brand of Sahand. This study is practical in terms of targeting and descriptive-analytical in terms of methodology. In the process of data preparation and production, first, the explanatory components of the city brand were identified using the opinions of 30 professors and experts from the relevant organizations through the Delphi method. To analyze the information of 18 factors as strong influencing factors on the brand of Sahand city, ISM interpretive-structural modeling and Mic Mac software were used. The results of the research showed that mass media and physical and environmental indicators are among the most influential components of the urban brand and indicators of favorable reputation, sense of pride in the city, sense of belonging, attractiveness of the city, tourism facilities, migration, and participation are among the most susceptible factors. Moreover, the results obtained from Mic Mac show that the influential indicators are part of the key variables, which have high influence power, low dependence, and the greatest impact on the development of a city brand in Sahand city, and other indicators are part of the linked variables that have high influence and dependence. Therefore, taking the necessary measures requires the serious attention of urban and regional managers and planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban brand
  • branding
  • competitiveness
  • interpretive structural modeling
  • Sahand City
Amanpour, S. and Hosseini Siah Goli, M. (2019). Modeling the effects of urban poverty on the physical-spatial structure of Far Sode fabrics (case study: Izeh city). Two Quarterly of Urban Social Geography, 7 (2), 59-76. (in Persian)
Amanpour, S., damanbagh, S., Alizadeh, H. (2020). Analysis factors in the formation of effective branding of the city, Case Study: Ahvaz. Geographical Planning of Space, 10 (35), 67-86. doi:10.30488/gps.2019.104380.2638. (in Persian).
Anabestani, A; Khodadadi, A.; Porjopari, M. (2020), An Analysis of Effective Factors in the Formation of Rural Tourism Brand in Kerman, Tourism Social Studies, No. 17, 1-28. (in Persian).
Anholt, Simon, eremy Hildreth (2004), Brand America: The Mother of All Brands «London: Cyan Books.
Anholt., S. )2010) Definitions of Place Branding- Working towards a resolution, Place Branding and Public Diplomacy 6 (1): 1-10.
Ashworth, G., Kavaratzis., M. (2019). Beyond the logo: Brand management for cities. Journal of Brand Management, 16 (8), 520-531.
Balmer, J., Greyser, S. (2013). ‘Revealing the Corporation’, Routledge, (eds), London, UK.
Bıcakci. A. B. (2012). Branding the city through culture: Istanbul, European Capital of Culture 2010, International Journal of Human sciences, 9 (1), 994-1006.
Dinnie. K. (2011). City Branding: Theory and Cases (First Published ed.). Palgrave Macmillan.
Dos Anjos, F. A., Da Rosa, S. (2021). Measurement of Competitiveness of Nature-Based Tourist Destinations: application to National Parks in Brazil. Journal of Environmental Management & Tourism, 12 (5), pp. 1204-1219.
Etihad, Sayeda Shabnaz; Jumapour, Mahmoud. (2022). Structural-interpretive modeling of factors affecting the realization of the city ecosystem (case study: Bojnord city). Sustainable development of geographical environment, 4 (6), 126-143. (in Persian).
Ghanbari, Vahid; Safai Shakib, Ali. (2016). Structuring quality management issues with an interpretive structural modeling approach. Journal of Standard and Quality Management,  7 (23), 1-15. (in Persian).
Gharkhlu, M., Ashrafi, Y. (2009). Locating the New City of Sahand. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 18 (69), 28-36. . (in Persian).
Kavaratzis, M. (2008). From city marketing to city building; An interdisciplinary analysis with refrence to Amesterdam, Budapest, and Athens. Phd dissertation, Faculty of spatial sciences, University of Groningen, The Netherlands.
Kavaratzis, M., Hatch, M.J. (2013), “The dynamics of place brands: an identity-based approach to place branding theory”, Marketing Theory, Vol. 13 No. 1, pp. 69-86.
Kharazmi, A.A., Rahnama, M.R., Iqbali, N. (2014). Comparative study of global experiences of the urban branding process and providing a solution for Mashhad metropolis, the first national conference on geography, tourism, natural resources and sustainable development. . (in Persian).
Kotler. P., Asplund. C., Rein. I., and Heider, D. (2010). ‘Marketing Places Europe: Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations’, Pearson Education, London, UK.
Lalehpour, M.,  Amirhosseini, P. (2020). Analysis of the Position of Urban Brand Components Case Study: Maragheh City. Sustainable city, 3 (2), 63-76. doi: 10.22034/jsc.2020.202425.1127. . (in Persian).
Mirzaian Khamse, P., Herandi, A. (2013). Explaining the role of urban brand in the impact of city aesthetics on the sense of belonging of Iranian citizens, the first specialized congress of urban management and city councils. . (in Persian).
Monavarian, A.; Abui Ardakani, M.; Purmusoi, S., Rahimian, A. (2013). A Process Model of Urban Branding for Metropolises of Iran, Public Administration Perspaective, 4 (1), 41-63. . (in Persian).
Monem Lafmejani, S., Shabgoo monsef, S. M., & Gholipour Soleimani, A. (2022). The Competitive Position of Gilān Province Tourism Brand: Stimulants and Consequences. Geographical Studies of Coastal Areas Journal, 3 (1), 5-26. doi: 10.22124/gscaj.2022.21340.1135. (in Persian).
Munda, G. (2009). A conflict analysis approach for illuminating distributional issues in sustainability policy. European Journal of Operational Research, 194 (1), pp.307-322.
NikManesh, Sh. Zarjo, Sh. Aqli, M.; Pourksmaei, M. (2020), Factors affecting the brand architecture management of tourist destinations in Alborz province, Tourism Social Studies, No. 17, 165-188. (in Persian).
nourian, F., & mikaeili, M. (2018). Modeling the city’s image in order to determine the priorities of city branding case study: Urmia City. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 23 (1), 31-40. doi: 10.22059/jfaup.2018.223153.671591. (in Persian).
Oliveira, E. (2015). Place branding as a strategic spatial planning instrument. Place Branding and Public Diplomacy Vol. 11, 1, 18–33.
Pan, H.; Page, J.; Zhang, L.; Chen, S.; Cong, C.; Destouni, G.; Kalantari, Z.; Deal, B. (2019). Using comparative socio-ecological modeling to support Climate Action Planning (CAP). J. Clean. Prod. 2019, 232, 30–42.
Parchekani, P. (2016). Through the Eyes of the Beholder: The Role of Culture in City Brand Architecture: A Case Study of Lyon, France. Journal of Art and Civilization of the Orient, 4 (12), 41-50. (in Persian).
Sajadian, M. (2021). Explaining a model of a smart techno-city in the direction of urban humanism (case study: Ahvaz metropolis, Ph.D. thesis in the field of geography and urban planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, supervisor: Mohammad Ali Firouzi. (in Persian).
Tleuberdinova, A., Salauatova, D., Pratt, S. (2022). Assessing tourism destination competitiveness: the case of Kazakhstan. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, pp. 1-19.
Vahidzadegan, F.; Zangiabadi, A. (2020). Investigating the role of brand image in the special value of Isfahan tourism brand from the point of view of domestic tourists, Tourism and Development, No. 29, 63-72. (in Persian).
Vela. J, (2013). Place Branding: A Conceptual and Theoretical Framework, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 62, 467-471.
Villar, F.R.C. )2018). City branding and the theory of social representation, Bitacora, 28 (1), pp.33-38.
Woyo, E., Slabbert, E. (2021). Tourism destination competitiveness: A view from suppliers operating in a country with political challenges. South African Journal of Economic and Management Sciences, 24 (1), pp. 3717.
Yazdanpanah Shahabadi, M. R., Sajadzadeh, H., Rafieian, M. (2019). Developing a Conceptual Model for Place Branding: A Review of Theoretical Literature. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 16 (71), 19-34. doi: 10.22034/bagh.2019.86870. (in Persian).
Zenker, S . (2018). City Marketing and Branding as Urban Policy, Cities, (80),1-70.
Zeyari, K., Ehsanifard, A. (2021). Small towns with big dreams, Targeted and creative ranking of cities with ISM structural interpretive technique, case study: Semnan city. MJSP; 25 (1):1-44. (in Persian).
Zhang, Li;., Xiaobin Zhao, S. (2018). City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing. Cities, 26, 245–254.