بررسی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی کاربران از مسیرهای دوچرخه سواری درون شهری؛ مورد مطالعاتی: مسیرهای دوچرخه سواری شهر تهران

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

طرح مسأله: رشد شتابان کلان‌شهرها در جهان، باعث افزایش جمعیت و تمایل به استفاده هرچه بیشتر از خودروها شده است. کلان‌شهر تهران نیز از این امر مستثنا نیست. استفاده و ترویج دوچرخه‌سواری به‌عنوان یکی از پاک‌ترین شیوه‌های حمل‌ونقلی همواره مورد توجه بوده است که موانع و عوامل زیادی بر این موضوع اثرگذار بوده است. هدف:  هدف از پژوهش پیش رو بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی از مسیرهای دوچرخه در شهر تهران براساس نظرات و ترجیحات شهروندان است که از این مسیرها استفاده می‌کنند. روش:  پژوهش به‌لحاظ نوع کاربردی و با روش ترکیبی  (کمی-کیفی) انجام شده است. پس از استخراج شاخص‌ها از طریق مرور منابع، تعداد 138 پرسش‌نامه توسط شهروندان تهرانی که از این مسیرها استفاده می‌کنند، تکمیل‌شده است. روش تحلیل عاملی جهت استخراج عوامل و رگرسیون چند متغیره جهت بررسی میزان همبستگی بین رضایت شهروندان از مسیرهای دوچرخه و عوامل ذکرشده، به کار گرفته‌شده است. یافته‌ها:  پس از 44 چرخش واریماکس در مجموع تعداد 14 عامل با واریانس تجمعی بالاتر از 60 درصد استخراج‌شده است. 2 عامل از عوامل فوق تنها دربرگیرنده یک شاخص بوده است و حذف شده و میان 12 عامل باقی‌مانده به‌عنوان متغیر مستقل و میزان رضایت شهروندان به‌عنوان متغیر وابسته. رگرسیون چندمتغیره برقرار شده است. نتایج: میان رضایت شهروندان و عوامل وضعیت مسیر، عوامل بصری، تأسیسات و تجهیزات، عوامل نهادی، وضعیت ساماندهی، عوامل اجتماعی، مدیریت و برنامه‌ریزی ترافیک و عوامل زمانی ارتباط مستقیم و معناداری برقرار است، به‌گونه‌ای که با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد. بنابراین پیشنهاد می‌شود مدیران، برنامه‌ریزان، طراحان و تمامی عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی شهری، عوامل ذکرشده را به‌عنوان عوامل مؤثر بر میزان رضایت شهروندان از مسیرهای دوچرخه‌سواری مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Level of User Satisfaction with Inner-city Cycling Routes (Case Study: Cycling Routes in Tehran)

نویسندگان [English]

 • shadi shokri yazdan abad 1
 • samaneh jalilisadrabad 2
1 Ph.D. candidate, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, School of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Problem statement: The rapid growth of metropolises has increased the population and the desire to use cars more. In the meantime, the metropolis of Tehran is not exempt from this problem and has been struggling with its many complications for years. The use and promotion of cycling as one of the cleanest modes of transportation has always been considered as one of the solutions. Many obstacles and factors influence the use of bicycle paths. Therefore, it is necessary to find solutions, with the help of which it is possible to get the most acceptance and satisfaction of citizens from these routes. In this regard, the upcoming research aims to investigate the factors affecting the citizens’ level of satisfaction with bicycle paths in Tehran based on the opinions and preferences of citizens who use these paths. This research is applied in terms of type and follows a mixed-method approach, combining the quantitative and qualitative research methods. At first, indicators were extracted through a review of sources. To measure the level of users’ satisfaction with the cycling paths, a number of 138 questionnaires were completed by Tehrani citizens who use these cycling routes. The factor analysis method was used to extract factors and multivariate regression to check the correlation between citizens' satisfaction with bike paths and the mentioned factors.  After 44 Varimax rotations, a total of 14 factors with a cumulative variance higher than 60% were extracted. Two of the above factors included only one index and were removed. A multivariate regression was established among the remaining 12 factors as independent variables and citizen satisfaction as dependent variables. A direct and meaningful relationship exists between citizens' satisfaction and road condition factors, visual factors, facilities and equipment, institutional factors, organizational status, social factors, traffic management and planning, and time factors. Therefore, it is suggested that managers, planners, designers, and all staff affecting urban planning pay attention to the factors influencing citizens' satisfaction with cycling routes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bicycle path
 • Satisfaction level
 • Transportation system
 • Tehran city
 • Aguirre, J. F. L., & Andrade-Arenas, L. (2022). Geolocation Mobile Application to Create New Routes for Cyclists. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 13 (2).
 • Abdul Razzaghi, Alireza, Yousefi Moghadam, Mozhgan, (2022). Determining the optimal cycling route using a questionnaire and urban planning approach  (case study of Qazvin). Traffic Engineering 1401 (89):  1-14.  (In Persian)
 • Alaoddini, Pooya, Fayzi, Elham. (2011). Promoting urban sustainability through alternative transportation arrangements:  measuring the achievements and challenges of the shared two-wheeler pilot project in Tehran. Quarterly Journal of Urban Studies, 1 (1):  77-90.  (In Persian)
 • Amanpour, Saeed, Alizadeh, Mahdi, Parvizian, Alireza, Ahmadi, Hajer (2015), Choosing the location of cycling routes in Ahvaz metropolis, Geography and Environmental Studies Quarterly, 5th year, 19th issue:  49-62.  (In Persian)
 • Askari, Mohsen, Rahimi, Mahmoud, (2016), investigating the level of social acceptance of using bicycles in metropolitan areas, case study:  Tehran Metropolis, Applied Sociology, 28th year, serial number  (65), first issue.  (In Persian)
 • Asgari Torzeni, Atieh, Habibian, Miqat. (2015). Identifying effective policies on the bicycle sharing system in Tehran. Transportation Engineering Quarterly, 7 (3):  627-662.  (In Persian)
 • Azadeh, Seyyedreza, Shafiei Haqshenesh, Moeen, Khaksar Shahmirzadi, Saleh. (2019). Sustainable urban development planning by determining optimal cycling routes using quantitative models, case study:  Rasht metropolis. Scientific-Research Quarterly of Urban Ecology Research, 11 (21):  43-58 doi:  30473/grup.2020.7471.  (In Persian)
 • City roads, special bicycle paths, (2015), urban management standards series, transportation and traffic deputy; Vice President of Planning, Urban Development and Council Affairs.  (In Persian)
 • Davari Nejad Moghadam, Massoud, Mabhut, Mohammadreza, (2013), cycling and its role in improving the quality of urban life, the first international urban bicycle conference.  (In Persian)
 • Gavin, M., Ghosh, B., Pakrashi, V., Barton, J., O'Flynn, B., & Lawson, A. (2011). A cycle route planner mobile-app for Dublin city. In Irish Transportation Research Network Conference  (ITRN2011), 31 Aug-1 Sep 2011, University College Cork, Cork, Ireland.. Irish Transportation Research Network
 • Ghaed Rahmati, Safar, Khadem Al-Hosseini, Ahmad, Ghashqainejad, Razieh, (2009), Investigating the solution to reduce the volume of urban traffic by creating special cycling routes, a case study:  the historical context of Shiraz city, Amash Mohit, Volume 3, Number 8 :  1-19.  (In Persian)
 • Hassanzadeh, Gholamreza, (2008), evaluation and investigation of physical capacities and cultural-social contexts of using bicycles in the city as a means of transportation.  (In Persian)
 • Hamidi, Hojatullah, Chavoshi, Amir. (2016). Tehran bicycle sharing system:  providing a suitable approach to create smart bicycle sharing stations. Transportation Engineering Quarterly, 9 (2):  258-276.  (In Persian)
 • Hataminejad, Hossein, Ashrafi, Youssef (2007), Bicycle and its role in sustainable urban transportation, case example:  Bonab city, human geography researches, number 70, winter.  (In Persian)
 • Haroon, S. M., Bhakta, A. K., Shahabuddin, M., Rahman, N., & Mahmud, M. R. (2022). Bicycling As A Mode Of Transport In Dhaka City Status And Prospects. arXiv preprint arXiv: 2201.13326.
 • Hutchison, R. (Ed.).  (2010). Encyclopedia of urban studies  (Vol. 1). Sage
 • Jangjoo, Sina, Sholeh, Mahsa, (2016), Investigating bicycle transportation as an urban transportation subsystem and providing solutions for its development, 4th International Conference on New Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning.  (In Persian)
 • Malek Hosseini, Abbas, Dargahi, Mohammad Mahdi, Haji Sharifi, Arzo, Karaminejad, Tayyebeh, Ramezanzadeh Lesbooye, Mahdi, (2013), investigation of the factors influencing the use of shared bicycles in urban transportation  (a case study of Haft Hoz neighborhoods) and Mada'en  (region 8), / Zagros Landscape Geography and Urban Planning Quarterly, fourth year, number 1.  (In Persian).
 • MOBILITY AND TRANSPORT. (2019), Developing a cycle network for your city, Clean transport, Urban transport, https: //ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/planning-cycling-cities/cycle-network_en
 • Manum, B., & Nordstrom, T. (2013). Integrating bicycle network analysis in urban design:  Improving bikeability in Trondheim by combining space syntax and GIS-methods using the place syntax tool. In Proceedings of the Ninth International Space Syntax Symposium  (Vol. 28, pp. 1-14). Seoul:  Sejong University.
 • Nazarpour Mohammad, Saedi, Maryam, (2019), Understanding the lived experience of cycling in Tehran  (an auto-ethnographic study). Urban design discourse, a review of contemporary literature and theories 2019; 1.  (In Persian)
 • (2010) Cycling Policy Guide Infrastructure (see Section 2.3)
 • Qureshi, Seyed Mohammad, (2015), Evaluation of the efficiency and effectiveness of cycling routes for the citizens of the 8th district of Tehran, Quarterly Journal of Urban Management Studies, 7th year/22nd issue, summer.  (In Persian)
 • Regulations for Designing Urban Roads (Bicycle Paths),  (2019), Ministry of Roads and Urban Development
 • Rahimi, Homan, Paydar, Ali, (2019). Choosing the best route for bicycles in urban transportation using GIS  (case example:  New Thought City), Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 13 (1):  230-247.  (In Persian)
 • Saraei, Mohammad Hossein, Haj Forosh, Shahabuddin. (2022). Evaluating the desirability of designing urban routes for cycling with a bicycle-friendly city approach - case study:  Yazd city. Sepehr Scientific-Research Quarterly of Geographical Information, 31 (122):  43-61. doi:  22131/sepehr.2022.254782.  (In Persian)
 • Shabanpur, Zahra, Zare, Sepideh, (2018). Factors affecting citizens' use of bicycles as a means of transportation  (case study:  Rasht city). Human Settlements Planning Studies, 14 (1):  259-273.  (In Persian)
 • Space syntax: the role of urban form in cyclist route choice in central London.
 • Tagvai, Massoud, Fathi, Efat. (2011). Placement criteria and design of cycling routes  (with emphasis on the city of Isfahan). Applied Sociology, 22 (3):  135-152.  (In Persian)
 • Tumlin, J. (2012). Sustainable transportation planning:  tools for creating vibrant, healthy, and resilient communities  (Vol. 16). John Wiley & Sons.
 • Transport Canada. (2011) Active Transportation in Canada, a resource and planning guide, Environmental Initiatives Group, available at: tc.gc.ca/media/documents/programs/atge.pdf
 • Zarabadipour, Shima, Yousefi Moghadam, Mozhgan, Abdul Razzaghi, Alireza. (2021). Examining the problems and obstacles of cycling in cities  (case study of Qazvin city). Road, 29 (108):  179-189 doi:  22034/road.2021.264860.1932.  (In Persian)
 • Zebardast, Esfandiar, Khalili, Ahmad, Dehghani, Mustafa, (2013), Application of factor analysis method in identifying worn-out urban textures, Fine Arts - Architecture and Urban Planning Journal, Volume 98, Number 2, Summer.  (In Persian)
 • Zebardast, Esfandiar, (2016), Urban Planning Methods Textbook, Faculty of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran.  (In Persian)