دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، مهر 1402، صفحه 9-284