سنجش میزان تاب‌آوری مدیریتی – نهادی سکونتگاه‌های شهری جدید در برابر خطر زلزله (موردپژوهی: منطقۀ شهری اصفهان بزرگ)

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تاب‌آوری مدیریتی – نهادی که به‌عنوان ظرفیت نهادی و اجرایی جوامع برای کاهش خطر و ایجاد پیوندهای سازمانی در درون جامعه تعریف می‌شود، به‌نوعی ویژگی‌های مرتبط با تقلیل خطر، برنامه‌ریزی و تجربۀ سوانح قبلی را در بر می‌گیرد. در این بعد، ویژگی‌های فیزیکی سازمان‌ها ازجمله تعداد نهادهای محلی، دسترسی به اطلاعات، پایبندی به دستورالعمل‌های مدیریت بحران، به‌هنگام بودن قوانین و مقررات، قوانین و مقررات بازدارنده و تشویقی به‌ویژه در امر ساخت‌وساز مسکن، تعامل نهادهای محلی با مردم و نهادهای دولتی، رضایت از عملکرد نهادها، مسؤولیت‌پذیری نهادهای محلی با مردم و نهادهای دولتی، رضایت از عملکرد نهادها، مسؤولیت‌پذیری نهادها و نحوۀ مدیریت یا پاسخگویی به سوانح نظیر ساختار سازمانی ارزیابی می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، رتبه‌بندی میزان تاب‌آوری مدیریتی – نهادی سکونتگاه‌های شهری جدید منطقۀ شهری اصفهان در برابر خطر زلزله با استفاده از روش آراس است. با توجه به مؤلفه‌های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش، «توصیفی- تحلیلی» است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 6 سکونتگاه شهری جدید شاهین‌شهر، مجلسی، سپاهان‌شهر، فولادشهر، بهارستان و شهید کشوری هستند. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی اقدام شده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سکونتگاه‌های جدید شهید کشوری، مجلسی، سپاهان شهر، بهارستان، فولادشهر و شاهین‌شهر به ترتیب رتبه‌های اول تا ششم را ازنظر تاب‌آوری مدیریتی – نهادی در برابر خطر زلزله را دارا هستند. ازآنجاکه تمام برنامه‌ریزی‌ها، راهبردها و اهدافی که برای تاب‌آوری سکونتگاه‌های مورد مطالعه ترسیم می‌شود، تحت تأثیر عوامل مدیریتی – نهادی است. بنابراین توجه به مسألۀ تاب‌آوری مدیریتی – نهادی در سطح سکونتگاه‌های مورد مطالعه اهمیت بسیار زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the Degree of Managerial-institutional Resilience of New Urban Habitations against Earthquake Risk (Case Study: Isfahan Metropolitan)

نویسندگان [English]

  • fazllollah karimi Ghotbabadi 1
  • Ali zangiabadi 2
1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Geographical Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the problems that has always threatened the life of urban communities for centuries is the occurrence of natural disasters that if left unattended and unprepared, cause irreparable damage to various aspects of human life, including residential, social, economic, etc.. In the world, 40 types of natural disasters have been identified, 31 of which have occurred in Iran. Among these natural disasters, earthquakes are one of the most important natural disasters that pose a threat to the development of society and as one of the major disasters, causing various physical, social, and economic damages around the world every year. Until the 1980s, the prevailing approach to global crisis management was based on reducing vulnerability, but since the 1980s, efforts have been made to change the prevailing crisis management paradigm; the prevailing view has shifted from focusing solely on reducing vulnerability to increasing disaster resilience. In this new paradigm, the shift from reactivity to deterrence and participation has changed. In the meantime, managerial-institutional resilience against natural disasters (earthquakes), which is actually how the administrative and executive capacities of societies are affected by disasters, is one of the issues that should be considered in every society. It is noteworthy that the type of attitude towards the issue of resilience and the way of its analysis, on the one hand, plays a key role in how to recognize the current situation of resilience and its causes, and on the other hand, affects policies and measures to reduce risk and how to deal with it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Institutional Resilience
  • Earthquake
  • New Urban Habitations
  • ARAS Method
  • Isfahan Metropolitan
Abdulahi. A. A., Sharfi. H., & Sabahi Gadaghani. Y. (2017).Institutional and physical environmental resilience of urban communities in order to reduce natural crises (earthquake) (case study: Kerman city). Amish Mohit, 42,186-165 (In Persian).
Ambraseys. N., & Melville. C. P., (1982). A History of Persian earthquake, Cambridge University Press, Camridge, U. K.
Ayling. J., (2009). Criminal organizations and resilience, International Journal of Law, Crime and Justice, 37,182-196.
Ardalan. D., Davoodpour, Z., & Ziari, K. (2020). Analysis of Institutional Resilience Structure for the Transition from Crisis Management to Earthquake Resilience Management (Case Study: Qazvin City), Quarterly Journal of Urban Studies.36. 84- 69 (In Persian).
Batabyal. A. A., (1998). The Concept of Resilience: retrospect and Prospect. Environment and development Economics. 3 (2). 221-262.
Bixler. R. P., Lieberknecht, K., Atshan, S., Zutz, C. P., Richter, S. M., & Belaire, J. A.,)2020 (. Reframing urban governance for resilience implementation: The role of network closure and other insights from a network approach. Cities, 103 (3). 1-12
Bodoque. J.M., Amerigo. M., Herrero. A. D., & Oclina. J. (2016) Improvement of Resilience of Urban areas by integrating Social Percption in flash. Flood risk Management. Journal of Hydrology.10. 1-47
Bundschuh. M., Schulz. R., Schafer. B., Allen. CR., & Angeler. D. G. (2017). Resilience in ecotoxicology towards a multiple equilibrium context. Environ Toxicol Chemistry. 36. 2574–2580.
Cutter. S.L., Barnes. L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E. & Webb, J. (2008). A Place-Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters, Global Environmental Change, 18 (4), 598-606.
Cortinovis. C., & Geneletti. D., (2019). A framework to explore the effects of urban planning decisions on regulating ecosystem services in cities. Ecosystem Services. 38.1-13.
Delavar. M. R., Sadrykia. M., & Zare. M., (2017). A GIS-Based Fuzzy Decision Making Model for Seismic Vulnerability Assessment in Areas with Incomplete Data. International Journal of Geo-Information. 6 (119).1-16.
Ebrahimzadeh. I., & Zare. M., (2014). Analysis of the social capital In terms of awareness and trust of citizens to executive Case Study: three Zone of Zahedan (In Persian).
Esmailian. M., & Mohammadi. S., (2016). Multi-Index Decision Making Techniques (with Software Implementation), Isfahan University Press, First Edition, Isfahan (In Persian).
Jafari zadeh. R., & Alizadeh. Sh., (2018). Assessing the Institutional Resilience of Human Communities to Environmental Risks (Case Study: Ardabil Earthquake), 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Management in Iran, Tehran (In Persian).
Haghigi Fard. S. M., & Doratli. N. (2022). Evaluation of Resilience in Historic Urban Areas by Combining Multi-Criteria Decision-Making System and GIS, with Sustainability and Regeneration Approach: The Case Study of Tehran (IRAN), Sustainability. 14 (5). 1-22.
Herrmann- Lunecke. M. G., & Villagra. P. (2019). Community resilience and urban planning in tsunami‐prone settlements in Chile. Disasters. 44 (1). 103-124.
Heshmati Jadid. M., Soleimani Mehranjani. M., Zanganeh. A., & Prizadi. T. (2020). Explaining the role of institutional capacity in promoting urban resilience in environmental crises, Journal of Defense Policy. 111. 193-167 (In Persian).
Karimi Zarkani. A., Sheykh-ol-Islami. A., & Prizadi. T., (2019). The role of urban management in the resilience of cities against natural disasters (Case study: Baqershahr), Journal of Node Attitudes in Human Geography. 34. 456-441 (In Persian).
Lin. S., Wu. R., Yang. F., Wang. J., & Wu. W. (2018). Spatial trade-offs and synergies among ecosystem services within a global biodiversity hotspot, Ecolgical Indicators. 84. 371–381.
Mayunga. J. S., (2007). Understanding and applying the concept of community disaster resilience: A capital-based approach, A Draft Working Paper Prepared for the Summer Academy for Social Vulnerability and Resilience Building, 22- 28 July 2007, Munich.
Minglam. L., & Kuipers. R., (2019). Resilience and disaster governance: Some insights from the 2015 Nepal earthquake. International Journal of Disaster Risk Reduction. 33. 321-331.
Mitchell. J. K., (2014). Crucibles of Hazard: Mega – Cities and Disasters in Transition, University Press.
Mirdar Mansour Panahi. F., & Forough. As. (2016). Monitoring sales talent performance using fuzzy hierarchical technique and total ratio evaluation (ARAS) (Case study: Sportswear industry), Advertising and Marketing. 2 (4). 110-95 (In Persian).
Morgan. K., (2004). Sustainable Regions: Governance, Innovation and Scale, European Planning Studies. 12 (6). 871-889.
Mousave Pour. N., (2014). Space and Reproduction of Power (A Study on the Gender Segregation in Tehran Universities). Journal of Iranian Cultural Research. 1. 123-144 (In Persian).
Nasreen. M. (2004). Disaster Research; Exploring Sociological Approach to Disaster in Bangladesh, Journal of Sociology. 1 (2). 1-8.
Norris, F. H., Stevens, S.P., Pfefferbaum, B., Wyche, K.F. & Pfefferbaum, R.L., (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness, Am J Community Psychol, 41, 127- 150.
O’brien. K., Sygna. L., Haugen. J. E., (2004). Vulnerable or Resilience? A multi–Scale Assessment of Climate Impacts and Vulnerability in Norway. Climate Change. 64 (1-2). 193-225.
Pickett. S. T. A., Cadenasso. M. L., & Grove. J. M., (2004). Resilient cities: Meaning, models, and metaphor for integrating the ecological, socio-economic, and planning realms. Landscape and Urban Planning. 69. 369–384.
Piran. P., Rafiyan. M., Rezaei. M., & Dehghan. H. (2016). Identify factors affecting social institutions to manage better neighborhoods (Case Study: Ferdosiyeh neighborhoods in city- the city Shahriyar). Research & Urban Planning. 25. 1-22 (In Persian).
Poursharifi. J., & Ghalenoe.M. (2014). Urbanism has taken a Positive approach in reducing the Vulnerability cities to natural and man- made National conference on New theories in Architecture and Urban Planning , Qazvin (In Persian).
Rafiean, M. Rezaei, M. R. Askari, A, Parhizgar, A. Shayan, S., (2011). Conceptual explanation of resilience and its planning and indexing in community-based disaster management, space planning and preparation, Modares Human Sciences, 4, pp. 19-41 (In Persian).
Rezaei, M. R., (2012). Evaluating the economic and institutional resilience of urban communities against natural disasters (case study: earthquakes in the neighborhoods of Tehran). Crisis Management, 3, 25-36 (In Persian).
Safai. H., (2013). The final report of the research project to identify and investigate the seismic power of the faults around Isfahan, Isfahan City Planning and Architecture Vice-Chancellor (In Persian).
Sheikh. R., & Vakili. G., (2016). Ranking the quality of life in the provinces of the country using FAHP and ARAS techniques. 5th Management and Accounting Conference and 2nd Open Entrepreneurship and Innovation Conference, 1-13. Tehran (In Persian).
Soofi. S. Y., (2016). Achieving Urban Resilience: Through Urban Design and Planning Principles. Master’s thesis, Oxford Brookes University. Oxford. UK.
Statistics Center of Iran, (2016), results of the 2016 census of Isfahan province (In Persian).
Suarez, M. & Baggethun, E.G. & Benayas, J. & Tilbury, U., (2016) Towards an Urban Resilience Index: A Case Study in 50 Spanish Cities, Sustainability, 8. 1-19
Sundstrom.S. M., Angeler. D. G., Barichievy. C., Eason. T., Garmestani. A., Gunderson. L., Knutson. M., Nash. K. L., Spanbauer. T., Stow. C., & Allen. C. R., (2018). The distribution and role of functional abundance in Wu, Jianguo, Ecological Resilience as a Foundation for Urban Design and Sustainability, sustainability. 99 (11). 2421–2432.
Teitz. M., (2007). Planning and the new institutionalisms, In Institutions and Planning, Amsterdam. 3. 250-263
Tiemey, K. & Bruneau, M. (2007). Conceptualizing and measuring resilience: A key to disaster Loss reduction, TR News May – June, pp. 14-17
Turner II. BL., (2010). Vulnerability and Resilience: Coalescing or Paralleling for Approaches Sustainability Science? Global Environmental Change, Article in Press. 20 (4). 570-576.
Varsi. H., Ahmadi. S., (2011). A Study of the Performance of New Cities with Emphasis on Population (Case Study: Majlisi New City), Population Quarterly, 18 (75-76). 178-157 (In Persian).
Zangiabadi. A., Nastaran. M., & Momeni. Z., (2016). Geographical Analysis and Location of Temporary Urban Housing Centers in Environmental Crises Using GIS (Case Study: District 6 of Isfahan), Geography and Planning Quarterly, 20 (56). 169-149 (In Persian).
Zangiabadi. A., Saniei. R., & Varesi. H. R., (2009). Statistical analysis of earthquake risk in districts 11 and 12 of Tehran, Journal of Humanities. 13. 91-111 (In Persian).
Zangiabadi. A., & Tabrizi. N., (2006). Tehran Earthquake and Spatial Assessment of Vulnerability in Urban Areas. Geographical Research. 56. 130-115 (In Persian).
Xun, X. & Yuan, Y. J. N. H., (2020) Research on the urban resilience evaluation with hybrid multiple attribute TOPSIS method: an example in China, the international society for the prevation and mitigation of natural hazards, 103 (1), 555-577.