میزان ادغام تهران در فرآیند جهانی شدن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

جهانی شدن به­عنوان یکی از مهم­ترین بحث­های علمی قرن بیست و یکم مطرح است و شهرها در رقابت شدید با یکدیگر سعی می­کنند وارد این چرخه­ی جهانی شوند. جهانی شدن می­تواند اثرات مثبت و منفی بسیاری را بر شهرها و علی الخصوص کلانشهرها بر جای بگذارد با توجه به پیچیدگی­های    نظام­های شهری، ارزیابی میزان تاثیرات جهانی شدن بر یک شهر کار دشواری است و متخصصان شهری شاخص­های مختلفی را بر حسب هر کدام از ابعاد جهانی شدن بیان کرده­اند. در تحقیق حاضر، محققین، از پنج شاخص (جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، حجم تجارت بین الملل، کریدورهای هوایی، تعداد بانک­های خارجی و ضریب نفوذ و سرعت اینترنت) برای ارزیابی میزان ادغام کلانشهر تهران در فرایند جهانی شدن استفاده کرده­اند. شاخص­هایی که در تحقیق حاضر از آن استفاده شده است بر اساس شاخص­هایی است که نشریه سیاست خارجی کرنی آن را ارائه داده است. روش کار       توصیفی- تحلیلی و به­صورت مطالعه تطبیقی است و سعی شده است تا جدیدترین آمار و اطلاعات مربوط به تهران گردآوری شود. جامعه آماری در تحقیق حاضر استان تهران می­باشد و در ارزیابی هر کدام از شاخص­ها، تهران را با سایر کلانشهرها قیاس کرده­ایم نتایج تحقیق حاکی از آن است که تهران نتوانسته است خود را به عنوان شهر جهانی معرفی کند و کمترین شواهد جهانی شدن در آن دیده   می­شود این درحالی است که بسیاری از کلانشهرهای جهان در حال توسعه توانسته اند سهم خود را از تاثیرات جهانی شدن افزایش دهند و در نهایت پیشنهادهایی جهت ادغام هرچه بیشتر تهران در فرایند جهانی شدن و بهره­گیری از تاثیرات مثبت آن ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The rate of Tehran integration into process of Globalization

نویسندگان [English]

  • Parviz Aghaei 1
  • Ahmad Pouraham 2
  • Saeed Zarghami, 1
1 University of Shahid Beheshti
2 University of Tehran
چکیده [English]

Globalization is one of the most important scientific debates of the twenty-first century and Cities in fierce competition with each other try to enter the global cycle. Globalization can have positive and negative effects on many cities, especially metropolises. Due to the complexity of urban systems, an assessment of the impact of globalization on cities is difficult and urban professionals have expressed various indicators in terms of each dimension of globalization. In the present study, researchers has used the five indicators (attracting foreign direct investment, magnitude of international trade, air corridors, number of foreign banks and Internet penetration and speed rate) to assess the integration of the metropolis, Tehran, in the process of globalization. Indicators that have been used in the present study are based on Indicators that foreign policy Krny magazine has provided. The method used is descriptive - analytical in the comparative study and it is attempted to gather information on the latest statistics about Tehran. The population in this study is in Tehran province and in the evaluation of any one of the Indicators, Tehran has been compared with other metropolises.  The results indicated that Tehran has failed to present itself as a global city where there is the least evidence of globalization while many metropolises in the developing world have been able to increase their share of the impact of globalization and finally, suggestions for further integration of Tehran in the globalization process and enjoying its positive effects have been offered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Globalization
  • Global Cities
  • Globalization Indicators
  • Global Cities Network
  • Tehran Metropolis