دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1392، صفحه 11-159 

علمی- پژوهشی

میزان ادغام تهران در فرآیند جهانی شدن

صفحه 11-25

پرویز آقایی؛ احمد پوراحمد؛ سعید ضرغامی


تحلیل پایداری نواحی شهری و اولویت‌بندی توسعه آن با تکنیک تاپسیس(مورد مطالعه شهر گرگان)

صفحه 99-118

علیرضا خواجه‌شاهکوهی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ مسعود مدانلو جویباری