ارزیابی توزیع سرمایه اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: شهر زنجان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از مفاهیم مطرح در حوزه مطالعات اجتماعی موضوع سرمایه اجتماعی است که در دهه­های اخیر به عنوان یکی از مهمترین شاخصه­های رشد و توسعه در هر اجتماعی مطرح است. چرا که وجود مولفه­های سرمایه اجتماعی از قبیل مشارکت، آگاهی، انسجام، اعتماد، شبکه اجتماعی، نه تنها در یک جامعه­ توسعه را بدنبال خواهد داشت بلکه وجود این مولفه­ها خود عین توسعه است. هدف از این پژوهش ارزیابی توزیع سرمایه اجتماعی در محلات شهری، شهر زنجان می­باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می­باشد و برای گرد­آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است و به­دنبال پاسخگویی به این سوالات می­باشد        1- آیا توزیع سرمایه اجتماعی در بین مناطق چهارگانه شهر زنجان دارای تفاوت معناداری است؟       2- کدام یک از مناطق چهارگانه شهر زنجان وضعیت بهتری به لحاظ دارا بودن سرمایه اجتماعی دارد؟ برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار­های توصیفی و استنباطی (آزمون­های t، فریدمن و ماتریس همبستگی)، و مدل ویکور استفاده شده است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که بین شاخص مورد نظر رابطه مثبت و معناداری وجود داشته به جز شاخص اعتماد اجتماعی که معنادار بودن آن در حد ضعیف ارزیابی شده است و از طرف دیگر، نتیجه حاصله از تحلیل مدل ویکور نشان میدهد که منطقه 1 و 2 شهر زنجان رتبه نخست و دوم را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the distribution of social capital in urban neighborhoods (A Case Study of Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • Jamshid Einali
  • Ahmad Roumyani
University of Zanjan
چکیده [English]

One of the important topics in the field of social studies is the subject of social capital which rose as one of the main indicators of social development and growth for all communities in the recent decades. The components of social capital such as participation, knowledge, integrity, trust, social networks in the community not only lead to development but also are indicators of improvement. The aim of this study was to evaluate the level of social capital in neighborhoods of Zanjan city. The methodology of the research is based on descriptive - analytical approaches. The data were collected by conducting field work (questionnaires, interviews and observations). The research addressed three questions as is there significant difference among four sampling areas regarding to social capital? Which one of the four neighborhoods has better status of social capital?  The descriptive and inferential statistics were applied to analysis the data and also VIKOR technique was used for further investigation. The findings of this study indicated that there was a significant positive correlation between the indexes except social trust which was lower. The result of Vokor technique revealed that neighborhoods 1 and 2 ranked in first and second respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • priority ranking
  • social capital
  • urban development
  • Zanjan