تحلیل پایداری نواحی شهری و اولویت‌بندی توسعه آن با تکنیک تاپسیس(مورد مطالعه شهر گرگان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه گلستان

چکیده

امروزه شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ با رشد بالای جمعیت و توسعه بی­حد کالبدی مواجه هستند. آگاهی از جنبه‌های مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی توسعه شهری می­تواند عاملی مهم در جهت رفع مشکلات و نارسایی­های موجود برای نیل به رفاه اقتصادی- اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار باشد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، شناسایی سنجه­های پایداری شهری و میزان رضایت­مندی از پایداری محیط زندگی در سطح پنج  ناحیه شهر گرگان است. بدین­ منظور، با استفاده از روش پیمایشی تعداد120 نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب و داده­ها با استفاده پرسشنامه گردآوری شد. آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و کروسکال‌والیس نیز برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. همچنین با بهره­گیری از تکنیک تاپسیس، سطح­بندی هر یک از نواحی شهر از نظر میزان رضایت­مندی از دسترسی به مراکز خدمات، امنیت در سطح محله، کیفیت محیط، میزان تمایل به مشارکت، حس تعلق به محیط و اعتماد اجتماعی انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که در بین نواحی شهری گرگان، از نظر سنجه­های پایداری و سرزندگی محیط شهری تفاوت معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد، به­گونه­ای که ناحیه یک و سه و پنج در سطح مطلوب و ناحیه چهار در سطح نیمه مطلوب و نیز ناحیه دو در سطح پایینی از توسعه جای گرفته­اند. جلب مشارکت شهروندان، توزیع متعادل فضای سبز و نظارت متخصصان شهری در گسترش فضایی شهر مطابق با معیارهای پایداری از پیشنهادهای این تحقیق برای سیاستگذاری است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Sustainability of Urban Areas and prioritizing its Development using TOPSIS (Case Study of Gorgan City)

نویسندگان [English]

  • Alireza Khajeh Shahkohi 1
  • Gholamhossein Abdollahzadeh 2
  • Masoud Modanlou Joybari 2
1 University Golestan
2 University of Golestan
چکیده [English]

Today cities especially big cities have been faced to overpopulation growth and mass physical development. Awareness of positive and negatives aspects of economic, social and environmental of urban development can be critical factors to reduce current deficiencies and achieve socio-economic welfare and sustainable development. Therefore this research aimed to identify urban sustainability measures satisfaction of living environments among five urban areas of Gorgan. Using survey method 120 samples selected by random sampling techniques and questionnaire tools was used for data gathering. Pearson correlation test and Kruskal-Walis was used to data analysis. Moreover using TOPSIS techniques urban areas was classify based on satisfying access to service centers, local security, environment quality, participation tendency, community attachment and social trust. Results showed significant difference among urban areas based on sustainability measures and urban environment living. Areas 1, 3 and 5 are favorite situation, area 4 is in mediate and area 2 is in low position. Some recommendations such; citizen participation, balanced distribution of urban landscape and monitoring of urban experts in urban spatial expansion according to sustainability criteria and measures were provided for policy making.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritizing
  • sustainability measures
  • sustainable development
  • urban areas
  • Gorgan