دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1393، صفحه 11-172 
تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین

صفحه 111-131

زهره فنی؛ مریم بیرانوندزاده؛ اکبر سلطان زاده؛ حکمت امیری