دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1394، صفحه 146-11 
دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد نقش شهرداری در توسعه گردشگری

صفحه 102-83

10.22080/shahr.2017.1458

حمید بخشی؛ اصغر نظریان؛ محمدباقر قالیباف؛ احمد صحرایی جویباری