دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، فروردین 1400، صفحه 7-236 

مقالات مستقل پژوهشی

مدل‌سازی ساختاری-تفسیری سامان‌دهی بافت تاریخی شهر با رویکرد دارایی-مبنا (مورد: شهر ارومیه)

صفحه 7-29

10.22080/shahr.2019.15094.1643

اصغر عابدینی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ سحر بشارت ده؛ پری ناز سیوانی اصل


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خزش شهری در روند توسعه شهر (مطالعه موردی: شهر رشت)

صفحه 30-55

10.22080/usfs.2021.3117

نیما حاجتی ضیابری؛ رسول صمدزاده؛ حسین نظم فر


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

بررسی پدیده پراکنده‌رویی در محلات و تأثیر آن بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز)

صفحه 75-100

10.22080/usfs.2021.3119

محمود آروین؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

شناسایی و ارزیابی فرصت‌های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة 1376 در شهر حاجی‌آباد زیرکوه

صفحه 191-213

10.22080/usfs.2021.3124

زهره هادیانی؛ سیدعلی حسینی؛ فهیمه بیابانی