دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، دی 1400، صفحه 7-243