دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات مستقل پژوهشی
مقالات استخراج از رساله و پایان نامه

مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

واکاوی چگونگی کارکردپذیری ابنیه تاریخی تطبیق پذیر در تغییر کاربری به بناهای فرهنگی (نمونه موردی میراث صنعتی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.25495.2362

میلاد اجلالی دیز؛ مهسا دلشاد سیاهکلی


علمی- پژوهشی

تحلیل تأثیر تغییر کاربری باغات و کشاورزی بر دما در مناطق شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.25887.2374

رضا کریمی؛ قادر احمدی


بازآفرینی شهری در پرتوی نوآوری اجتماعی در شهرهای ایران، نمونه موردی شهر نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.25804.2371

نرگس سادات رضوی؛ رستم صابری فر؛ سیدمهدی موسی کاظمی


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

واکاوی عوامل موثر بر افزایش تبدیل روستا به شهر و ایجاد خامشهرها در ایران (مطالعه موردی: استان سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.25904.2375

اسماعیل نجفی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت اله زیاری؛ علی حسینی


بررسی مؤلفه‌های حکمروایی خوب شهری در تجربه‌های تسهیلگری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.26003.2382

فاطمه فرجام طلب؛ حسن سجادزاده


علمی- پژوهشی

تدوین الگوی ارتقای امنیت اجتماعی در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی : محلات منطقه 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.25975.2379

ابوالفضل مشکینی؛ سامان صلواتی؛ سمیه علیپور


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

واکاوی تاثیر گسترش شهری بر تغییرات مکانی جزیره حرارتی شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.25957.2383

میلاد منصوری؛ همت اله رورده؛ طاهر صفرراد


تحلیلی بر مؤلفه‌های تأثیرگذار درتحقق مدیریت بحران در مقیاس محلی (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.25984.2380

خدیجه موسوی؛ رضا ولی‌زاده؛ حسن احمدزاده


علمی- پژوهشی

توسعه محله ای با رویکرد تسهیلگری در شهر کرمانشاه (مطالعه موردی: محله جعفرآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.25840.2373

حجت شیخی؛ فرهاد برونک


مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

بررسی نقش بازآفرینی شهری در رونق محورهای گردشگری(مورد مطالعه: شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22080/usfs.2023.25778.2370

علی ناصر جمالوندی؛ حمید صابری؛ حسین سلیمانی؛ احمد خادم الحسینی