دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، فروردین 1401، صفحه 7-279 

مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

‌ آینده‌نگاری برندسازی کلان‌شهر تبریز با رویکرد برنامه ریزی سناریومبنا

صفحه 7-31

10.22080/usfs.2021.21030.2122

فیروز جعفری؛ حسن بهادری؛ حسن احمدزاده؛ علی پناهی