دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، شهریور 1401، صفحه 7-273 

مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

ارزیابی و تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر زیست‌پذیری شهری (مورد مطالعه: شهر ساری)

صفحه 137-163

10.22080/usfs.2022.22643.2209

اسماعیل تقوی زیروانی؛ حسین نظم فر؛ حسین منصوریان


بررسی عوامل مؤثر بر استرس شهری در ادبیات جهانی

صفحه 217-242

10.22080/usfs.2022.23245.2240

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزدافر؛ سمانه جلیلی صدرآباد