دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، خرداد 1401، صفحه 7-252 

مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

کارایی سیستم نوآوری شهری در شهرهای منتخب

صفحه 127-149

10.22080/usfs.2022.22218.2186

هانیه ثمری؛ سهراب دل انگیزان؛ کیومرث سهیلی


مقالات مستقل پژوهشی

تحلیل شاخصهای موثر بر تحقق شهر خلاق، مطالعه موردی: شهر شیراز

صفحه 171-198

10.22080/usfs.2022.22764.2215

مسعود تقوایی؛ علیرضا پورباقری؛ مرجان شفیعی